Coachbegrippen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aandacht

Tegenwoordigheid van geest. Volledig bewustzijn en overgave aan het moment, er is niets anders dan alleen dit moment in het hier en nu. We denken niet aan het verleden of aan de toekomst.

Aanpassingsvermogen

Een competentie van makkelijk kunnen schakelen bij veranderingen in de omgeving, zoals verhuizing, veranderende werkwijzen, taken of verantwoordelijkheden. Aanpassingsvermogen is accepteren dat niets blijft zoals het was. Maar ook meebewegen met nieuwe ontwikkelingen, het gaat dus ook om het leervermogen.

ACT

ACT spreek je uit als ekt en staat voor Acceptance and Commitment Therapy, het is ontwikkeld door Steven Hayes. De methode richt zich op de manier waarop mensen met hun gedachten omgaan en de woorden die ze daarbij gebruiken. Het doel is te stoppen met vechten of alles te doen om pijn of vervelende gedachten te vermijden, maar juist te […]

Affirmatie

Het bewust versterken van een positief geformuleerde zin door het regelmatig voor je zelf, als een mantra, te herhalen.

Afhankelijkheid

steun of hulp zoeken en zichzelf ondergeschikt en niet zelfstandig beschouwen; zich genoodzaakt voelen meer op anderen te vertrouwen. Bij wederzijdse afhankelijkheid zijn beide of meerdere partijen nodig zijn voor optimaal functioneren.

Agile

In staat snel en makkelijk te bewegen; aanpassingsvermogen bij veranderingen. Organisaties willen steeds vaker agile werken. Agile betekent letterlijk: behendig, lenig, vlug.

Agressie

bewust of onbewust grensoverschrijdend gedrag waarmee iets of iemand schade wordt berokkenend om iets te bereiken.

AI

AI staat voor artificial intelligence, in het Nederlands kunstmatige intelligentie. Het is een overkoepelende term voor alles dat te maken heeft met robotisering en computertechnologie. De toepassing gaat snel ook bij sollicitatieprocedures. De AI verwerkt en identificeert big data bij het matchen van kandidaten voor functies. Met behulp van AI weten recruiters snel waar, wanneer en hoe kandidaten bereikbaar zijn.

Alert

waakzaam, snel reagerend.

Allergie

een sterk negatief gevoel bij het gedrag van een ander. Volgens de theorie van de kernkwadranten drijft de allergie iemand in zijn valkuil, maar je kunt er ook van leren.

Ambitie

Gedrag tonen dat gericht is op ontwikkeling en succes; een collectieve ambitie is de gezamenlijk inzet van een team of organisatie om een doel te bereiken.

Arbeidsbelasting

Komt voor in verschillende vormen, de fysieke en de psychosociale arbeidsbelasting; de laatste vaak afgekort als PSA, hieronder vallen alle vormen van werkstress.

Arbeidsdsmarkt

Een abstracte markt waar werkgevers en werkzoekenden elkaar treffen. Werkgevers zoeken door middel van vacatures personeel; vaak roepen zij daarbij hulp in van intermediairs als uitzend- en werving & selectiebureaus.

Archetypen

Oerbeelden, menselijke karakters of symbolen de ieder mens onbewust ervaart. Volgens Carl Gustav Jung (psychoanalist, 1875-1961) duidt dat op het collectieve onbewuste. Archetypen worden gebruikt in sprookjes en volksverhalen.

Artificial intelligence

kunstmatige intelligentie, meestal afgekort als AI, daarmee worden robots bedoeld die geprogrammeerd zijn om te leren. Ze worden o.a. ingezet om cv’s automatisch te analyseren.

Assertief

Doelgericht opkomen voor jezelf, de eigen mening respecteren en dit zelfbewust én tactvol -zonder de ander te kwetsen- duidelijk maken. Assertief gedrag is een bewuste keus.

Assessment

Een testprogramma gericht op het in kaart brengen van competenties en de persoonlijke eigenschappen van een sollicitant. De kandidaat krijgt vervolgens uiteenlopende opdrachten te verwerken, die hij zelfstandig moet uitvoeren of met een acteur. De man of vrouw die het assessment afneemt en begeleidt wordt een assessor genoemd. De werkgever stemt de toetscriteria voor het testprogramma af met een extern […]

Associëren

Verbeeldings- en geheugentechniek; het verbinden van begrippen, woorden of objecten die niets met elkaar te maken hebben.

Attitude

Een houding (gedrag en houding en manier van denken op basis van kennis en ervaring) ten opzichte van iets of iemand.

Authentiek

Echt; oorspronkelijk

Autonomie

Zelfbeschikking, keuzevrijheid in verbinding met en respect voor zichzelf en anderen. Onafhankelijk en in staat tot spontaniteit, intimiteit en creativiteit, blijft ook in stressvolle situaties gecontroleerd. Maakt bewuste keuzes los van ‘vanzelfsprekende’ normen en waarden.

Autoriteit

Iemand met gezag vanwege kennis of op basis van positie.

Babyboom

Na-oorlogse geboortegolf, sterke toename van de bevolking na de oorlog. In Nederland na de 2e Wereld Oorlog van 1945-1955, de VS kent een babyboom na de Golfoorlog. In de 21e eeuw vormt de vergrijzing van de babyboomers een groot probleem omdat dan veel mensen tegelijk uit het arbeidsproces treden.

Beditatie

Bewust lichamelijk ontspannen liggend op bed voor het slapen gaan. Of op de rand van je bed ’s morgens bij het opstaan, het helpt je overdag focus te houden en vermindert stress. Het is een alternatief voor meditatie.

Beelddenken

Is ruimtelijk denken en zintuiglijk ervaren; het is een associatieve manier van denken en staat tegenover taaldenken. Beelddenkers hebben een voorkeur voor het gebruik van de rechter hersenhelft.

Belangen

Waarden of voordeel. Belangeloos is onbaatzuchtig.

Berne, Eric

Grondlegger van de Transactionele Analyse. Hij heeft veel geschreven over psychologie, relaties en communicatie o.a. Games People Play, What do you say after you say hello?, The structure and dynamiscs of organizations and groups.

Betrokkenheid

Ergens in opgaan en het resultaat belangrijk vinden, te veel betrokkenheid kan leiden tot stress.

Bevlogenheid

Een positieve gemoedstoestand, dat motiveert –  gericht op het bereiken van een doel (werk/studie/taak), kenmerkend zijn de vitaliteit en toewijding en een goed gevoel; een geluksgevoel dat voor een belangrijk deel van binnen uit te beïnvloeden is.

Bewust

Met opzet, bedoeld, weloverwogen. Bewustzijn weten wat je ziet, hoort of voelt en dat kunnen vertellen.

Binnenwereld

Dat deel van een mens dat de buitenwereld niet kan zien, zoals gedachten, gevoelens en emoties.

Biografisch werk

Een veel toegepaste techniek bij loopbaancoaching en outplacement. Door het schrijven van de biografie of het levensverhaal, kunnen patronen (de rode draad) zichtbaar worden in wat belangrijk was (en is). Door de inzichten te verbinden met het hier en nu kun je keuzes maken voor de toekomst.

Bioritme

Het natuurlijke ritme van de ingebouwde biologische klok dat ons fysiek en emotioneel reageren beïnvloedt. Het reageert bijv. op het wisselen van dag en nacht, zomer naar winter. Het kan ontregeld raken door nachtdiensten, een jetlag, de omschakeling van winter naar zomertijd, stress of structureel laat naar bed.

Bore-out

Vervelingsziekte, ontstaat als mensen langdurig onderbelast zijn of het werk niet (meer) boeit. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van burn-out zoals emotionele problemen en allerlei (vage) lichamelijke klachten en gedragsproblemen.

Brainstormen

Een  manier om nieuwe ideeën te bedenken en de creativiteit te stimuleren; een associatietechniek.

Burn-out

Een verstoord evenwicht tussen werk en privé, dat zich uit in lichamelijke, emotionele en psychologische uitputting en een negatief oordeel over eigen prestaties. Kenmerken zijn weerzin om naar het werk te gaan, het gevoel te kort te schieten, schuldgevoel, moeheid en moedeloosheid, neiging zich te isoleren en terugtrekken. Persoonlijkheidskenmerken en bevlogenheid spelen een belangrijke rol bij burnout.

Buzzwoord

Een woord dat gonst en iedereen ineens lijkt te gebruiken. Een algemeen woord dat weinig zegt, een containerbegrip. LinkedIn stelt jaarlijks een lijst op met veel gebruikte buzzwoorden in persoonlijke profielen.

Byron Katie

Ontwikkelde een methode “the work” met 4 kernvragen om energieverslindende gedachten te onderzoeken: Is het waar? Hoe reageer je? Kun je één stressvrije gedachte bedenken om dat te geloven? Hoe zou je situatie er uitzien zonder die gedachte?  

CACTUS model

CACTUS is een acroniem en staat voor cv attitude (houding) competenties test en feedback – de kandidaat laten weten hoe hij het er af heeft gebracht en hoe hij overkomt uitklaren – welke vragen leven nog bij de sollicitant scoren – achteraf met gesprekspartners als onderdelen apart wegen. Het gestructureerd (gespreks)model (bedacht door Wim Thielemans) maakt het proces van waarderen […]

Cialdini, Robert

Hoogleraar psychologie en marketing, hij heeft 6 universele principes ontwikkeld over beïnvloeding en overtuigen: sociaal bewijs, anderen doen het ook sympathie, ik vind jou aardig autoriteit, deskundig wederkerigheid, iets terug moeten doen; sociaal krediet consistentie, doen wat je zegt schaarste, de laatste; niet overal verkrijgbaar

Coachee

De persoon die afspraken met een coach heeft gemaakt over een coachtraject om zich door de coach te laten coachen.

Coachen

Doelgerichte begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, vergroten van zelfbewustzijn en eigen regelmogelijkheden. Onderzoeken wat je denkt, doet, drijft of tegenhoudt, verkregen inzichten omzetten in actie tot groei. Kenmerk: gelijkwaardigheid, vergroten zelfinzicht door reflectie en eigen verantwoordelijkheid van gecoachte.

Coaching on the job

Intensieve, persoonlijke begeleiding op de werkplek. Het biedt ondersteuning bij het bereiken van gewenst duurzaam resultaat.

Cognitief

Heeft betrekking op het denkproces. Afgeleid van cognitieve gedragstherapieën worden de RET en nieuwere vormen als ACT en MBCT in coaching toegepast om te onderzoeken hoe gedrag (de automatische gedachten en de overtuigingen) tot stand komt.

Comfortzone

Vasthouden aan de ‘veilige’ en bekende zekerheid van de omstandigheden, ook al ben je er helemaal niet gelukkig.

Commitment

Een vrijwillige belofte waar je je aan verbindt om op enig moment het afgesproken gedrag te laten zien, omdat je je emotioneel en moreel betrokken voelt bij het afgesproken resultaat.

Communicatiemuur

Volgens Derveaux en Sadeleer (1993) zijn er 5 niveaus van verstoring in communicatie tussen mensen. Die verstoringen zijn vaak aanleiding tot misverstanden of conflicten. Die vijf niveaus samen worden de communicatiemuur genoemd: bedoeld > is niet gezegd (Je zegt het anders dan je bedoelt) gezegd > is niet gehoord gehoord > is niet begrepen begrepen > is niet akkoord akkoord […]

Communiceren

Communiceren: door middel van gedrag (praten, luisteren, zuchten, knikken, hummen, houding, gebaren, schrijven) boodschappen naar elkaar zenden en ontvangen en op elkaar reageren. Communicatie is het zoeken naar verbinding door uitwisseling van gedachten en gevoelens. Elke boodschap heeft een inhoudelijke en een relationele kant (Watzlawick). Wat wordt er gezegd en hoe wordt het gezegd. Het Wat betreft de feitelijke informatie. […]

Compassie

Meevoelen / meeleven in het lijden en plezier van anderen. Zelfcompassie is acceptatie van jezelf met alles er op en er aan, dus ook als je een fout maakt of niet helemaal tevreden bent over jezelf.

Competentie

Het vermogen om taken die essentieel zijn voor een rol of functie uit te voeren; een meer of minder ontwikkelbare bekwaamheid voor een taak of functie die getoetst wordt op grond van kennis, vaardigheden en gedragskenmerken. Voorbeelden van competenties zijn: plannen en organiseren; delegeren; overtuigingskracht; sensitiviteit; luisteren; schriftelijk communiceren; omgevingsbewustzijn; zelfstandigheid; integriteit en nog heel veel meer.

Complementair

Aanvullend; in de TA is complementaire communicatie instemmend en elkaar ondersteunend

Compliment

Waardering voor iemand uitspreken of tonen met een schouderklopje, een blik of de duim opsteken. Een compliment gegeven wordt naar aanleiding van bepaald gedrag, kan het werken als stimulans. Sinds 2003 is 1 maart de Nationale Complimentendag

Conditionering

De klassieke vorm van conditionering is het oproepen van een reactie door een prikkel. Bekend is de kwijlende hond van Pavlov. Als de hond gevoerd werd begon hij te kwijlen. Pavlov ontdekte dat als hij eerst een geluidje liet horen als signaal dat de hond voer kreeg, de hond al begon te kwijlen bij het signaal. Vervolgens bleek dat de […]

Conflict

Ruzie of spanning tussen twee of meer personen; kenmerkend zijn geen begrip hebben voor gezichtspunten van de ander. Een conflict kan zich afspelen op het niveau van communicatie; belangen en behoeften; of op het niveau van overtuiging en identiteit. Om te komen tot een oplossing is het van belang dat gezocht wordt naar de overeenkomsten, waar is men het met […]

Conflictcoaching

Bemiddeling bij spanning of conflicten, met aandacht voor de sfeer, naar elkaar luisteren, bereidheid tot begrip én bewaken van ieders individuele verantwoordelijkheid.

Congruent

Wat je zegt, doet en voelt komt overeen met wat je laat zien. Als je iets serieus vertelt met een lachend gezicht is dat niet congruent. Met niet congruent gedrag breng je je omgeving in verwarring.

Containerbegrippen

Woorden die zo algemeen zijn dat iedereen daar een eigen invulling aan kan geven (vaagtaal). Voorbeelden van containerbegrippen zijn participatiesamenleving of zoals je in vacatures vaak ziet pro-actief, flexibel, gemotiveerd; allemaal woorden die zonder verdere invulling vaag, onduidelijk en misleidend zijn.

Contract

Een contract ligt aan de basis van een coachtraject. Het is een wederzijdse afspraak omtrent het doel, het leerproces en de werkwijze. Na afloop geeft het contract de mogelijkheid om te evalueren in hoeverre het omschreven doel is behaald.

Coping

De manier waarop je reageert op en omgaat met pijnlijke bedreigende of stressvolle situaties en problemen. Iedereen heeft zijn eigen kenmerkende voorkeur voor meer of minder actieve oplossingen. Toch komt het altijd neer op een van deze drie manieren: confronteren, vluchten of ontkennen. Het probleem actief aanpakken en doelgericht te werk gaan om het op te lossen is de gezonde […]

Covey, Stephen R.

Managementgoeroe (1932-2012) in effectief leiderschap, schreef de bestseller The 7 habits of highly effective people – een boek over het veranderen van zelfondermijnend gedrag. De 7 eigenschappen zijn: wees proactief (je bent verantwoordelijk voor je eigen leven) begin met het eind voor ogen begin bij het begin (zelfmanagement) denk in win/win (het wederzijds voordeel) eerst begrijpen om begrepen te worden […]

Creatiespiraalspiraal

Marinus Knoope ontwikkelde dit model. Uitgangspunt is dat mensen beschikken over die kwaliteiten die ze nodig hebben voor het realiseren van hun wensen. Hij beschrijft het proces in zijn boek De Creatiespiraal natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid.

Creativiteit

Het vermogen iets nieuws te bedenken of te maken of een oplossing voor een probleem te vinden

Cultuur

Een abstract, vaak ongrijpbaar aspect van een organisatie, ook wel de onderstroom genoemd. Het zijn de ongeschreven regels en ingesleten gedragspatronen.

CV

Curriculum Vitae betekent letterlijk loop van het leven. Het is een beknopte beschrijving van je lerende en werkende leven. Het is gebruikelijk om een cv te maken als je solliciteert naar een functie. De informatie in je cv pas je aan bij de inhoud van de vacature, zodat je aansluit bij de belangen van de werkgever. De inhoud van het cv […]

Demotie

Vrijwillig, maar vaker onder druk teruggaan in functie en salaris; degradatie.

Dialoog

Samenspraak tussen twee mensen.

Dienend leiderschap

Verschuiving van controle en sturen naar vertrouwen en begeleiden, in plaats van regels gedeelde waarden en een collectieve ambitie; leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid anderen te laten schitteren.

Divergent denken

Vergelijkbaar met brainstormen, leidt tot het genereren van nieuwe ideeën; het staat tegenover convergent denken: het zoeken naar de enig mogelijke oplossing.

Doel

Een droom met een deadline, definitie van Jeff Gaspersz hoogleraar innovatie.

Doodles

Of droedel, gedachteloze tekeningen zonder duidelijk doel. Krabbels die je onbewust maakt tijdens een overleg of een telefoongesprek. Minder gedachteloos zijn de variaties op de naam bovenaan de zoekpagina waar Google mee speelt op speciale dagen. Deze zijn bekend onder de naam Google doodles.

Dramadriehoek

Een model – driehoek met de punt naar beneden – om manipulatie in communicatie te analyseren. De Dramadriehoek is van Steve Karpman en vindt zijn oorsprong in de Transactionele Analyse. Er zijn drie inwisselbare rollen bij de Dramadriehoek: de Redder, het Slachtoffer en de Aanklager. De rollen zijn inwisselbaar. De Redder neemt makkelijk de rol van het Slachtoffer over als […]

Drijfveren

De motivatie achter bepaald gedrag, wat beweegt je om iets te doen.

Drivers

Vijf opvoedende boodschappen van ouders en opvoeders aan jonge kinderen. In de vorm van voorwaardelijke bevelen vertellen zij wat de kinderen wel en niet mogen doen. Drivers is een begrip uit de transactionele analyse.

Droom

Beelden en gebeurtenissen die je in je slaap ziet en beleeft. Een wens waarvan je hoopt dat het gaat gebeuren.

Dunbar’s number

Er is een maximum aan het aantal stabiele sociale relaties wat ons brein aankan. Volgens de Engelse antropoloog Robin Ian MacDonald Dunbar zijn dat 148 mensen. Het getal van Dunbar is tot stand gekomen op basis van jarenlange observaties van apen. Een stabiele relatie betekent dat van beide kanten moeite wordt gedaan om het contact te onderhouden. Dus hiermee worden niet al je vrienden […]

Dunning-Kruger effect

Competente mensen die twijfelen aan hun capaciteiten en incompetente mensen die zichzelf juist overschatten en geen greintje van onzekerheid kennen. Dit vertekende zelfinzicht is een bekend psychisch verschijnsel en is het tegenovergestelde van het imposter verschijnsel.

Duurzaam inzetbaar

Het vermogen van een medewerker om blijvend waarde toe te voegen aan de (arbeids)organisatie en zelf de meerwaarde ervan ervaart.

Dweck, Carol

Professor in de psychologie, ze deed onderzoek naar leergedrag, motivatie en intelligentie. De theorie over groeimindset en fixed mindset is van haar.

E-coaching

Coaching op afstand met behulp van email, skype en/of chat.

Efficiëntie

Doelmatig en optimaal omgaan met tijd, geld, middelen en energie om het doel te bereiken. Is het beoogde doel binnen de tijd en met de beschikbare middel bereikt dan was dat effectief.

EFT

Emotional Freedom Techniques, een in coaching steeds vaker toegepaste therapie die verstoringen in het energiesysteem kan verhelpen. Kenmerkend voor de methode is het kloppen op meridiaanpunten. De toepassing is bij angsten, stress en traumaverwerking.

EGO

Het IK in de therorie van Freud (neuroloog, 1856-1939) een van de drie delen van de persoonlijkheidsstructuur. Het ego is het deel dat moet omgaan met de realiteit en de buitenwereld. Daarnaast gebruikte hij het id (het het), dat overeenkomt met ‘dierlijke’ instincten – een pasgeboren baby is alleen maar id en het superego, het bewustzijn en de moraliteit. Het houdt de […]

Egoposities 

Het OVK model (OVK = Ouder, Volwassene, Kind) is een van de belangrijkste modellen uit de TA. Elke positie is een samenhangend geheel van denken, voelen en handelen waarmee we op een bepaald moment een deel van onze persoonlijkheid laten zien.

Eigenaarschap

Zich verantwoordelijk voelen voor inzet om het eindresultaat te bereiken

Elevator pitch

Een korte mondelinge wervende presentatie van jezelf in 30 tot maximaal 60 seconden. Het is de bedoeling dat je kort en snel toekomstgericht kunt vertellen wie je bent en wat jouw waarde is. Stel je voor dat je met iemand en de lift stapt en dat de ander aan het eind van de rit verlangt naar de rest van je […]

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie waarbij kwellende, traumatische herinneringen vervagen door gecontroleerd met de ogen te bewegen. Het wordt toegepast bij mensen met een posttraumatisch stress syndroom. De therapie vindt ook steeds meer toepassing in de coachpraktijk.

Emoties

Bang, boos, blij en bedroefd zijn de basisemoties, alle andere emoties zijn daar van afgeleid. Een emotie is een proces dat begint met een automatische inschatting in onze hersenen van een situatie gebaseerd op de persoonlijke ontwikkeling, gecombineerd met lichamelijke veranderingen en emotioneel gedrag. Paul Ekman spreekt van universele emoties. Hij ontdekte dat de gezichtsuitdrukking van die basisemoties door mensen over de hele […]

Emotionele intelligentie

Het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen; jezelf kunnen motiveren en impulsen beheersen.

Empathie

Het vermogen je in te leven in emoties, gedachten en beleving van de ander en daar gepast op reageren. Het gaat dus over het vermogen je in te leven en te reageren.

Employability

Duurzame brede, optimale inzetbaarheid van medewerkers die zich gemakkelijk kunnen en willen aanpassen bij veranderingen van het werkveld en/of technologie. Voorwaarden voor employabel zijn: bijhouden van kennis en vaardigheden door scholing en zelfstudie gericht blijven op nieuwe ontwikkelingen stil staan bij eigen inzetbaarheid op langere termijn 3, 5 of meer jaar denken buiten de starre profielen van functies en functie-eisen […]

Empowerment

Een verhoogde bereidheid tot experimenteren, creativiteit en leren.

Endorfine

Ook wel gelukshormoon, een morfineachtige stof die door de hersenen worden aangemaakt.

Energie

De fysieke en geestelijke kracht om werk te verzetten; het energieniveau is individueel en afhankelijk van in- en externe factoren.

Erkenning

Gezien worden, feedback en waardering krijgen.

Evolutie

Geleidelijke ontwikkeling door afgestemd te blijven op de veranderende omstandigheden. Het begrip evolutie komt uit de biologie, maar wordt tegenwoordig breder gebruikt. In Nieuwe banen op de arbeidsmarkt van de toekomst lees je over de digitale evolutie.

Extravert

Mensen die meer gericht zijn op de buitenwereld en hun sociale omgeving, in tegenstelling tot meer introverte mensen.

Facial feedback

Bij feedback krijg je van anderen terug wat zij van jou zien en ervaren. Bij facial feedback beïnvloeden je eigen gezichtsspieren jouw emoties. Dus als je boos kijkt, wenkbrauwen gefronst en lippen op elkaar geperst dan versterkt dat je gevoel van boosheid. Het omgekeerde werkt ook, lach je regelmatig dan versterkt dat je positieve gevoelens. Een grappig voorbeeld is het tweede […]

Feedback

Terugkrijgen van anderen hoe je gezien en ervaren wordt; feedback krijg je vooral op gedrag in werksituaties. Feedback geven: rekening houden met eigenwaarde van de ander, het juiste moment kiezen, de tijd nemen en positief eindigen. Maak het specifiek met aandacht voor vorm, effect op anderen / resultaat en hoe in toekomstige situaties. Feedback ontvangen: luister vooral en wil je […]

Flexwerker

Iemand die tijdelijk een functie vervult. Al het tijdelijke werk is flexwerk; of het nu een contract is voor een week, een paar maanden of een jaar, via een uitzendbureau als freelancer of als oproepkracht.

Flow

Een positief gevoel bij intrinsieke bevredigende activiteiten. Een optimale, harmonische ervaring waarbij gevoelens, gedachten en verwachtingen in evenwicht zijn; volledige betrokkenheid bij het moment dat een aan geluk grenst. Het is de meest productieve en energie gevende staat waarin een mens kan verkeren.Voorwaarden: heldere doelen, directe feedback, evenwicht in vaardigheden en uitdaging. Het begrip Flow is van Mihaly Csikszentmihalyi.

Focus

Geconcentreerd gericht op een doel.

Fordisme

Genoemd naar Henri Ford (van het gelijknamige automerk; het betreft de economische groei in de periode van 1940 tot 1970, waarin er en duidelijke overgang was in de ontwikkeling van landbouw naar industrie en massaproductie.

Framing

Een beeld of woorden zo vaak herhalen dat het overtuigt en als feit wordt aangenomen. Bijv. Ouderen zijn duur, niet flexibel en vaak ziek.

Frustratie

Een emotionele toestand die iemand belemmert zijn verwachtingen of doelen te realiseren. Iedereen ervaart frustraties als hij obstakels tegenkomt die hem verhinderen, vertragen of moeilijkheden in de weg leggen om het beoogde doel te bereiken. Er zijn 3 mogelijkheden om op frustratie te reageren: De schuld bij anderen buiten zichzelf leggen, de vader of moeder, de leraar, de leidinggevende, de […]

Frustratietolerantie

Om kunnen gaan met tegenslag zonder al te veel van slag te raken en impulsief te reageren. Een voorbeeld: een computerprogramma reageert niet  zoals je verwacht en je zit direct met je handen in het haar of begint te schelden en te smijten.

Gedrag

Alle acties en reacties in relatie tot de omgeving. Het kan bewust zijn en onbewust. Gedrag is zichtbaar maar ook onzichtbaar, zoals bij denken en voelen. Een gedragskenmerk is specifiek en waarneembaar.

Gedreven

Passievol en energiek

Gelijkwaardig

Ongeacht afkomst, status, opleiding of inkomen gelijk zijn; een belangrijk uitgangspunt voor een coachrelatie.

Geluk

In de definitie van Bohlmeijer (2013) is geluk een combinatie van emotioneel, psychologische en sociaal welbevinden. Ab Dijksterhuis – schrijver van het boek Op naar geluk. De psychologie van een fijn leven stelt dat geluk wordt bepaald door drie factoren: gedrag (50% zelf te beïnvloeden) genen (40%) omstandigheden (10%)

Geluksgevoel

Endorfine is een stof dat de hersenen ontwikkelen en een geluksgevoel oproept na lichamelijke inspanning als hardlopen, het eten van chocola, chilipepers of door te lachen. Drie minuten je mondhoeken omhoog schijnt al effect te hebben ?

Gesloten vraag

Bij een gesloten vraag is geen ruimte voor eigen informatie. Het is ja of nee. Je leest de Margriet of niet. Sturen doe je met dit soort vragen als je het antwoord al inbouwt, zoals met de negatieve of de suggestieve vraag. Een voorbeeld van een negatief gesloten vraag is: Ga je niet vaak naar de bioscoop?  Een variatie op […]

Gestalt

Gestalt is een filosofie en een methodiek gericht op groei en ontwikkeling. Ook is het een vorm van therapie. Gestalt is gericht op gewaar zijn, heel zijn en contact. Uitgangspunten zijn: de mens is een geheel van lichaam, emoties, gedachten en waarnemingen die in onderling verband functioneren. de mens is onderdeel van zijn omgeving de mens is meer pro-actief dan […]

Gevoelens

Fysieke gewaarwording; zoals koud, warm, pijn, honger, vermoeidheid. Ook emoties als bang, boos, bedroefd en blij kunnen fysieke gewaarwordingen oproepen; een lichamelijke sensatie, veranderde spierspanning en adrenaline als onbewuste reactie op iets wat gebeurt of (mogelijk) gaat gebeuren.

Gig economie

Via online platformen flexibele werkkrachten inhuren voor kortdurende opdrachten. Naast Uber ook voor sectoren als de horeca en de zorg waar men vaak op het laatste moment verlegen zit om personeel en in de bouw, de media of de kunst. Marktplaats, Catawiki en Airbnb zijn vergelijkbare platformen waar mensen extra geld mee verdienen. De gig economie of de schnabbel economie, genoemd […]

Gouden kooi syndroom

Werk blijven doen zonder motivatie of uitdaging omdat het salaris zo hoog is dat geen andere werkgever bereid is dat te betalen.

Grit

Veel gebruikt nieuwe term (buzzwoord) in talentontwikkeling en betekent zoveel als vastberadenheid in de zin van passie en doorzettingsvermogen. Grit valt in de categorie buzzwoorden – buzzword komt natuurlijk uit het Engels en betekent zoveel als iets nieuws, iets waar veel van wordt verwacht.

Groepsdynamiek

Processen die tussen mensen spelen in een groep vaak onbewust; denk aan er bij horen of er buiten vallen; wij, zij houding, groepsdruk.

Halo effect

Een positieve eerste indruk over iemand (of een situatie) bepaalt het oordeel over de hele persoon. De waarneming van een positief element beïnvloedt het hele oordeel.

Harmonie

Evenwichtig, in juiste verhouding samenkomen tot een geheel en in overeenstemming met elkaar. Harmonie is tegengestelde van conflict. Kenmerk van harmonie is de bereidheid tot begrijpen van elkaar en in gelijke mate rekening met elkaar houden.

Hiërarchie

De rangorde en de gezagsverhouding in een organisatie.

Holografie

Een organisatievorm zonder managers en bureaucratie. Een voorbeeld dat vaak wordt aangehaald is het Braziliaanse Semler.

Horn effect

Een negatief oordeel dat gevormd wordt over iemand op basis van een voor de waarnemer negatief kenmerk.

HSP

De afkorting voor HSP is Highly Sensitive Person wordt gebruikt voor mensen van wie de zintuigen hypersensitief zijn. Ze zijn gevoeliger voor indrukken dan ‘normaal’. Ze horen, zien, ruiken, proeven, voelen en ervaren meer intens dan gemiddeld. Daardoor hebben ze het gevoel overladen te worden door prikkels, wat vaak verwarrend voor hen is. Hoog sensitief of hooggevoelig zijn andere uitdrukkingen voor […]

Human Dynamics

Inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden op basis van mentale, fysieke en emotionele persoonlijke dynamieken. De theorie is van Sandra Seagal en David Horne.

Identiteit

Bewustzijn van een zelfbeeld en een of meer kwaliteiten.

IJsberg

Metafoor voor het bewuste en zichtbare deel, het topje van de ijsberg en het onbewuste niet waarneembare deel, dat onder de waterspiegel ligt (het model komt van Fechner, experimenteel psycholoog).

Imposter verschijnsel

Of het bedriegerssyndroom. Het gevoel dat je eigenlijk een bedrieger bent, niet zo bekwaam als anderen denken waardoor je voortdurend op je tenen moet lopen uit angst door de mand te vallen. De innerlijke criticus, zo’n akelig intern stemmetje, kan de twijfel aan zichzelf flink versterken. Het Imposter syndroom is het tegenovergestelde van Dunning-Kruger effect.

Initiatief nemen

Proactief zijn, niet wachten tot anderen in actie komen maar zelf aanpakken; verantwoordelijkheid nemen.

Innerlijke criticus

De inwendige stem of rem; intern opgeslagen normen en waarden, twijfels en overtuigingen die je behoeden voor het zetten van onbezonnen stappen.

Integriteit

Eerlijk en betrouwbaar handelen overeenkomstig geldende normen en waarden. Het staat ook voor zorgvuldig en standvastig en niet toegeven aan verleidingen.

Interactie

Reageren op elkaar – gedrag dat op anderen is gericht. Interactie is wisselwerking van actie en reactie tussen mensen, dieren of dingen. Bij sociale interactie doelen we op het gedrag tussen mensen. Communicatie tussen twee of meer mensen is interactie, maar voetbal ook. Een interactiepatroon is een kenmerkende manier van wisselwerking tussen bepaalde personen of groepen. De Dramadriehoek is een mooi voorbeeld […]

Interdependentie

Wederzijdse onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding.

Interoceptie

Signalen van je lichaam opvangen, de biologische veranderingen bewust registreren. Op basis van je buikgevoel beslissingen nemen, hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Beurshandelaren met een hoge score op interoceptie bleken betere beslissingen te nemen dan hun collega’s. (Bron: Coachingskalender 2018)  

Intervisie

Instrument voor professionele en persoonlijke ontwikkeling met behulp van collegiale ondersteuning. De deelnemers aan het gestructureerde overleg zijn gelijkwaardige professionals. Verder lezen: Intervisiemethodieken  

Intimidatie

Angst bij iemand oproepen door met zinspeling op dreiging van (lichamelijk) geweld.

Intrapreneurship

Intern ondernemerschap, ondernemend gedrag dat mensen tonen binnen de grenzen van het bedrijf waar ze in dienst zijn.

Intrinsiek

Vanuit de persoon zelf. Intrinsieke motivatie bijvoorbeeld, dan doe je iets omdat je het graag doet en niet voor de waardering van anderen of om te ontkomen aan straf.

Introductie

De introductie is de kennismakingsfase van nieuwe medewerkers met het reilen en zeilen van het bedrijf. Een gestructureerd introductieprogramma begint al na het tekenen van het contract en geeft een overzichtelijke planning voor de eerste weken met ruimte voor inwerken, kennismakingsgesprekken met mensen in het bedrijf die er toe doen en helder informatie over de geschreven en ongeschreven regels binnen […]

Introvert

Mensen die meer naar binnen gericht zijn, in tegenstelling tot extraverte mensen.

Intuïtie

Heel snel weten, bewust of onbewust een situatie waarnemen en ineens weten wat je moet doen. Luisteren naar je onderbuik.

Inzicht

Besef; begrijpen hoe iets in elkaar zit; binnen coaching is inzicht vooral een voorwaarde om te leren, pas als je begrijpt wat je doet en waarom je op een bepaalde manier reageert kun je leren je gedrag te veranderen.

Jobcarving

Functies opsplitsen in geschoold en ongeschoold werk. Vervolgens de taken samenvoegen tot complete banen ontstaan voor lager opgeleide mensen en/of mensen met een beperking en de overige taken samenvoegen tot een inhoudelijk interessantere functie voor hoger opgeleiden.

Jobcoaching

Begeleiding bij het vinden van een passende baan die aansluit bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities.

Jobcrafting

Persoonlijke en bewuste acties die de werknemer zelf onderneemt om zijn werk weer leuker, interessanter en zinvoller te maken. De eigen functie meer betekenis geven met aanpassingen in de taak, de relaties of de taakopvatting om de motivatie voor het eigen werk positief beïnvloeden. Het wordt ook wel job shaping of baanboetseren genoemd.

Jobengineering

Het werk, de functies en de rollen zo  flexibel inrichten dat het mogelijk wordt mee te bewegen met veranderingen van de mensen, de markt en de technologie. Jobcrafting en jobcarving maken onderdeel uit van jobengineering.  

Jobmarketing

De werkzoekende is zijn eigen product dat hij door en door kent. Hij weet voor welk probleem hij de oplossing is en maakt dat bekend aan de arbeidsmarkt om zijn doel, de ideale werkplek te bereiken.

Kernkwaliteiten

Een veel gebruikt model van Daniel Ofman. Het kwadrant bestaat uit de Kwaliteit, de Valkuil, de Uitdaging en de Allergie. Bij een teveel van de kwaliteit dreigt iemand in zijn valkuil te stappen, hetzelfde geldt als de allergie geprikkeld wordt.

Keuzestress

Stress die wordt veroorzaakt door een zo grote hoeveelheid van keuzemogelijkheden, dat iemand overspoeld raakt en niet meer kan kiezen uit angst de verkeerde keus te maken.

Kindercoach

Een nog jongere tak aan de coachboom met duidelijk raakvlakken op het gebied van speltherapie, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.

Klokkenluider

Iemand, vaak een werknemer, die misstanden of onrechtmatig handelen publiek maakt.

Kokervisie

Ook wel tunnelvisie is een eenzijdige kijk op een situatie; oogkleppen op hebben. De vaste overtuiging dat de eigen verklaring klopt; er is sprake van onwil of onkunde om verder te kijken dan het eigen aandachtsgebied.

Kolb, D.

Ontwikkelde als pedagoog de leercyclus van concreet ervaren, waarnemen, inzicht naar experimenteren. Leerstijlentest van Kolb is hierop gebaseerd.

Krapteberoepen

Beroepen waar veel werkaanbod is en weinig mensen die over de juiste competenties beschikken.

Kritiek

Oordeel, negatief en afkeurend.

Kübler-Ross, Elisabeth

Bekend geworden door haar werkzaamheden rond rouwverwerking. Haar werkwijze is algemeen geaccepteerd in de hulpverlening. Zij gaat ervan uit dat bij het omgaan met verlies zijn er vijf fasen van rouwverwerking die iedereen doorleeft. Maar het verwerkingsproces verloopt bij iedereen anders. Respect daarvoor en het bewustzijn dat verwerking tijd en geduld vraagt, is helpend. De fasen zijn: ontkenning boosheid onderhandelen en […]

Leiderschap

Initiatief en verantwoordelijkheid nemen en richting geven in een groep of persoonlijk, dan is er sprake van persoonlijk leiderschap.

Leidinggeven

Belast zijn met het leiden, sturen, motiveren en beïnvloeden van anderen om (organisatie)doelen te realiseren. Covey geeft de volgende definitie van leidinggeven: het potentieel van medewerkers zo communiceren dat ze zelf gaan zien dat het waar is en innerlijke groei in gang zetten.  

Leren

Een proces kennis vergroten en vaardigheden verwerven door middel van studie, oefening en toepassen. Daardoor  een blijvende verandering aanbrengen. Leren vindt bewust en onbewust plaats in het dagelijks leven. Intervisie is een vorm van leren professioneel leren in teamverband. Leren om je iets nieuws eigen te maken kost tijd, alleen al door het regelmatig herhalen en doen. Veel gehoorde tips bij […]

Levensloop

Bestaat uit zes fasen, zuigeling, peuter, kleuter, puber, volwassene en oudere. Die stadia kunnen elkaar overlappen, zo komt Levinson tot de volgende indeling: 0 – 22 kindertijd en adolescentie 17 – 45 vroeg volwassenheid 40 – 65 middelbare leeftijd 60 – en ouder late volwassenheid Omdat we steeds langer leven, klinken er geluiden om die laatste fase nog verder onder […]

Levensposities

Ver manieren van kijken naar de wereld, die de basis vormen van hoe je zelf in de wereld staat; het model komt uit de transactionele analyse.

Levensverhaal

Of biografie, herinneringen oproepen, verzamelen en chronologisch opschrijven. Het kan helpen om je leven bewuster te beleven en betekenis te geven.

Lifecoaching

Gericht op persoonlijk welzijn, stilstaan bij de zin van het leven en het leven dat je wilt leiden.

Logosynthese

Blokkerende emoties, storende overtuigingen en pijnlijke herinneringen neutraliseren door het uitspreken van drie zinnen. Een eenvoudige methodiek geschikt voor zelfcoaching. In zijn boek Wonderen met Woorden beschrijft Willem Lammers hoe.

Loopbaancoaching

Of loopbaanbegeleiding is gericht op het maken van keuzes in de loopbaan of het vinden van nieuw werk onder begeleiding van een loopbaancoach of loopbaanadviseur. Oriëntatie op je loopbaan bestaat uit verschillende fasen: Bepalen van persoonlijke waarden, doelen en vermogens; wat neem je mee, wat zijn je kwaliteiten, wat is belangrijk voor je en waar loop je warm voor Loslaten […]

Loyaliteit

Moreel verbonden voelen; trouw zijn en eigen gedrag en behoeften aanpassen aan anderen, bijv. ouders, partner, organisatie.

LSD

Luisteren Samenvatten Doorvragen De LSD formule is een bekende communicatie techniek; een praktisch hulpmiddel om wederzijds begrip te bevorderen en misverstanden te voorkomen.

Luisteren

Horen wat er gezegd wordt, is een actieve vaardigheid die bestaat uit zonder onderbreking oprecht belangstelling tonen; contact houden met ogen en te hummen en vragen te stellen.

Macht

Invloed uitoefenen; het vermogen vanuit overwicht anderen de eigen wil op te leggen of hen verleiden te volgen.

Manipulatie

Overwicht krijgen door (bewust) te mikken op iemands waarden en fatsoensnormen, zodat deze zich onzeker en onmachtig gaat voelen.

Mantra

Een zin, woord, gedicht of klank die door hardop of in gedachten steeds te herhalen een haast magisch effect krijgt. Wordt veel gebruikt bij mediteren. Het woord komt uit het Sanskriet en betekent instrument van de geest.

Marshmallow-experiment

In dit experiment werden kleuters getest op hun weerstand tegen de verleiding van de korte termijn of de beloning die in het vooruitzicht is gesteld.

Maslow, Abraham

Ontwikkelde de behoeftenpiramide. Hij ging er van uit dat we verschillende behoeftenniveaus hebben. Pas als aan de eerste fysieke behoeften als eten, drinken en een dak boven het hoofd voldaan is, komt er ruimte voor het volgende niveau de veiligheid en daarna de sociale geborgenheid en de behoefte aan erkenning en waardering. Het hoogste niveau van de piramide is op […]

MBTI

Meyers-Briggs Type Indactor is een model om persoonlijke eigenschappen in kaart te brengen op vier verschillende dimensies. Iedereen heeft twee voorkeur dimensies met een dominante.

Medewerkersbetrokkenheid

Ook wel medewerkerstevredenheid genoemd. De mate van betrokkenheid (of tevredenheid) van een medewerker bij het bedrijf bepaalt de mate van voldoening bij het werk. Belangrijke factoren voor betrokkenheid zijn: autonomie en invloed waardering nut van de werkzaamheden persoonlijke en professionele ontwikkeling relaties met collega’s en leidinggevende toekomstperspectief emotioneel betrokken bij het bedrijf Medewerkerstevredenheid lijkt oppervlakkiger, daarbij gaat het meer om de […]

Mediation

Conflictbemiddeling; met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, ruziënde partijen met elkaar in gesprek brengen met als doel het probleem samen op te lossen. Kenmerk: vrijwillig maar niet vrijblijvend; veel toegepast bij echtscheiding, arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en burenruzie. De mediator bemiddelt bij conflicten tussen personen. De mediator zet zich in om de communicatie tussen partijen (weer) op gang te brengen. […]

Mentale modellen

(gedrags)regels in ons hoofd die het mogelijk maken automatisch te handelen, mentale modellen zijn een barriere voor vernieuwing. Stereotypen zijn Duitsers drinken bier, Amerikanen zijn dik, Nederlanders zijn zuinig

Mentaliseren

Kunnen voelen en denken over je eigen voelen en denken en dat van anderen; het is te ontwikkelen door de eigen gedachten en gevoelens en die van anderen te observeren en de eigen overtuigingen leren te relativeren.

Mentor

Een ervaren persoon die de ontwikkeling van een nieuwkomer op afstand begeleidt.

Metacommunicatie

Praten over de manier en de toon van de communicatie met elkaar.

Metafoor

Een metafoor is een beeldspraak, een vergelijking of een overdrijving die iets indirect duidelijk. Het gebruik van metaforen kan helpen bij het meer bewust maken van onbewuste gedachten en gevoelens. Vergelijkingen en spreekwoorden of gezegdes helpen ook om woorden te vinden voor onbewuste gedachten. Volgens neurowetenschapper Richard E. Cytowic is het ontwikkelen van metaforen een vindingrijke vorm van rationeel denken. […]

Mindfulness

Bewust ervaren zonder iets te willen veranderen. Bewuste aandacht voor het moment, het hier en nu. Je gedachten als het ware observeren zonder er in verstrikt te raken. Stil staan bij wat er gebeurt en accepteren wat er is. Even uitschakelen van de oordelende automatische piloot. Je actief bewust zijn van zintuigen ruiken, horen, zien, proeven en voelen. Mindfulness heeft […]

Mindmap

Een stimulerend hulpmiddel om te brainstormen, problemen op te lossen, plannen en notities te maken of te studeren. Mindmappen is een creatief en dynamisch proces op papier. Gewerkt wordt met verschillende kleurtjes woorden en tekeningen. Begin met een vraag of tekening midden op een vel papier en zet er alle woorden die in je opkomen in willekeurige volgorde om heen.

Mindmassage

Brengt beweging in het brein, draagt bij aan ontspanning en maakt meer stressbestendig.

Mindset

Manier van denken een groeimindset is denken dat je eigen intelligentie en capaciteiten verder kunt ontwikkelen; bij een fixed mindset ga je er van uit dat je vermogens aangeboren talenten zijn.

Mintzberg, Henry

Een authoriteit op het gebied van organisatiestructuren.

Missie

Het doel van een organisatie of persoon, de reden van bestaan.

Moodboard

Een creatieve zoektocht met kleuren, beelden en woorden naar wat je drijft of bezighoudt. Toepassing: stimuleren van intuïtie.

Motivatie

De innerlijke wens iets te bereiken en er een prestatie voor willen leveren. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij medewerkers motiveren, het is zeer de vraag of motivatie van buiten kan komen.

Multi-jobbing

Werken in meerdere banen – vooral in Amerika gebruikelijk. Daar wordt het ook wel moonlighting genoemd, omdat de werkzaamheden van de tweede baan vaak ’s nachts zijn. In het Nederlands spreken we van stapelbanen.

Multitasken

Als een computer meerdere taken tegelijk doen. Het heeft slechts de schijn van efficiënt werken. Hooguit kun je een basistaak, die je automatisch doet en dus niet meer bij hoeft na te denken, combineren met een andere taak.

Narcisme

Een persoonlijkheidsstoornis die zich uit in een sterk gevoel van eigenwaarde en behoefte aan aandacht, uiterlijk gedrag is in eerste instantie charmant en innemend.

Netwerken

Vinden en gevonden worden in een web waarin mensen met verschillende belangen met elkaar zijn verbonden en bereid zijn elkaar waar mogelijk te helpen. Netwerken kenmerkt zich door onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid. Niet zelden is een dienst of gunst onvoorwaardelijk, toch geldt bij netwerken ook het voor wat hoort wat, je kunt niet alleen maar halen. Netwerken is een vaardigheid […]

NLP

Neurolinguïstisch programmeren, is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan. (definitie Jaap Hollander)

Nocebo effect

Dat gedachten je beïnvloeden is algemeen bekend. We kennen allemaal wel het verschijnsel dat je ergens over piekert en dat die gedachten te pas en te onpas opkomen en je ’s nachts zelfs uit je slaap kunnen houden. Het nocebo effect heeft net als het placebo effect, invloed op je fysieke gesteldheid. Iemand kan zichzelf ziek of gezond denken. Waarbij […]

Normen

Gemeenschappelijke, algemeen aanvaarde regels waar gedrag op beoordeeld wordt.

Nudging

Onderbewust gedrag beïnvloeden. Het is een vorm van gedragspsychologisch manipuleren, subtiel aansluiten bij bestaande voorkeuren en zo gewenst gedrag aantrekkelijker maken.

Objectief

Bewust, doelgericht en zonder oordeel, al dan niet gestructureerd waarnemen.

Omdenken

Denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden; ja,en .. in plaats van ja, maar ergens de aandacht zo op concentreren dat iets anders niet wordt opgemerkt. Of zoals in de Twitter bio staat “Omdenken is van een probleem een feit maken en daarmee een nieuwe mogelijkheid creëren.”

Open vraag

Een open vraag geeft ruimte, de informatie in het antwoord is vrij. Er zijn geen beperkingen. Heel anders ligt dat bij de gesloten vraag. Verder lezen: Hoe stel je een vraag?

Oplossingsgericht coachen

Uitgangspunt voor deze manier van coachen is dat er geen verband hoeft te zijn tussen het probleem en de oplossing. Een heldere definitie van het te bereiken doel en een plan wegen zwaarder. Er is dan ook geen uitgebreide analyse van het probleem nodig, belangrijker is wat al wel werkt. Hieronder oplossingsgerichte vragen die je op een andere manier helpen […]

Opstellingen

Een familieopstelling of organisatieopstelling is een ruimtelijke voorstelling van een systeem (met mensen of objecten). Een systeem is een samenstelsel van aan elkaar verbonden of elkaar beïnvloedende elementen, binnen bijvoorbeeld een familie of een bedrijf. Bij een opstelling stelt de persoon met een vraag over zijn systeem, andere mensen – die een persoon of positie voorstellen uit dat systeem – intuïtief op […]

Organisatiecultuur

De cultuur van een organisatie laat zich zien en ervaren. Een deel ervan zie je en voel je direct als je ergens voor het eerst binnenkomt. Het komt tot uiting in alle elementen van het gebouw tot de onderlinge communicatie, maar ook in de kleding van de mensen. Het is de verzameling van normen, waarden en gedrag die de mensen […]

Outplacement

Intensieve persoonlijke en werkgerichte begeleiding bij het zoeken naar nieuw, passend werk na gedwongen ontslag.

Overdracht

Een beeld van een persoon, meestal een autoriteit uit de jeugd, projecteren op iemand anders in de stille hoop alsnog te krijgen wat gemist.

Overlevingsstrategie

Een gedragspatroon dat effectief was in jongere jaren, maar als volwassene eerder tegen dan mee werkt.

Overtuiging

Op basis van eerdere ervaringen komen tot standpunten en meningen. Positieve overtuigingen geven vertrouwen en werken stimulerend. Negatieve overtuigingen (bijvoorbeeld als het gaat om een negatief zelfbeeld) werken juist tegen.

Paradigma

De eigen bril beschouwen als de enige echte kijk op de werkelijkheid en de manier waarop naar de wereld gekeken kan worden.

Parkinson, Wet van

De vraag naar tijd (of iets anders) past zich aan bij wat er maximaal van beschikbaar is. Heb je meer tijd beschikbaar dan heb je ook meer tijd nodig om te doen wat je moet doen.

Passie

Drijfveer, een droom of doel waar je je volledig voor inzet

Patroon

Repeterend gedrag dat verandering in de weg zit een keer is toeval twee keer is opvallend drie keer is patroon!

Perfectionisme

Een positieve eigenschap zolang het he helpt je te verbeteren. De valkuil is dat je te hoge verwachtingen van jezelf hebt en daar niet aan kan voldoen, met faalangst en weinig zelfvertrouwen tot gevolg.

Personal branding

Carrière strategie, weten wat jou anders maakt dan andere werkzoekenden en dat uitbuiten. Het begint met zelfkennis – weten wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Weet je met welke persoonlijke kanten en specifieke kwaliteiten jij je kunt onderscheiden. Dan is dat wat je overtuigend uit mag stralen. Dat is jouw merk IK en dat is wat […]

Personal coaching

Persoonlijke coaching is werken aan de professionele en / of persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk leiderschap

Het vermogen en de moed om zich in te zetten voor je persoonlijke levensdoelen. Daarbij je eigen gedrag leiden en je grenzen verleggen.

Persoonlijke groei

Ontwikkeling door middel van leerprocessen die bijdragen tot zelf-ontdekking en worden wie je bent. Daarbij ook de delen van jezelf die je liever niet ziet accepteren. Mensen zijn lerende wezen, vrijwel altijd en overal kunnen we werken aan persoonlijke groei. Dat kan min of meer bewust omdat we nieuwsgierig zijn. Of omdat de omstandigheden veranderen. Ook coaching kan persoonlijke groei […]

Persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstesten bestaan vooral uit vragenlijsten. Verschillende worden wereldwijd gebruikt en zijn  wetenschappelijk getest. De  meest bekende: Big Five (een van de twee meest gebruikte en onderzochte persoonlijkheidstheorie) Gaat in op vijf dimensies: extravert tegenover introvert; servicegericht tegenover egoïstisch ; zorgvuldigheid tegenover onzorgvuldig; emotionele stabiliteit tegenover instabiliteit; open voor nieuwe ervaringen tegenover koppig. MBTI of Meyers-Briggs (dit is de andere meest […]

Perspectief

Gezichtspunt, de positie van waaruit iemand een situatie bekijkt. Persoonlijke kennis, ervaring en gevoelens bepalen hoe een gebeurtenis gezien wordt. Vraag je verschillende mensen een verhaal na te vertellen. Dan vertelt iedereen het in zijn eigen woorden en zijn eigen beleving. Metaforisch wordt ook wel gesproken over de bril waarmee men kijkt.  

Pestgedrag

Meestal herhalend ongewenst gedrag waar iemand geen verweer tegen heeft.

Peter’s principle

Een promotie – omdat je goed bent in je werk naar een hogere functie maar daarvoor niet over de juiste capaciteiten beschikken. Bijvoorbeeld een geweldige timmerman voorman maken, terwijl niets er op wijst dat hij ook goed is in leidinggeven. Peter J. Lawrence formuleerde het als volgt: Iedere werknemer in een hiërarchie zal opklimmen tot hij zijn niveau van incompetentie heeft […]

Podiumangst

De adrenaline giert door je lijf, trillende knieën, koud zweet het hoort er allemaal bij. Maar als dat je belemmert in je prestaties dan is er actie nodig.

Polariteiten

Tegenstellingen

Portfolio

Een overzicht van je werk. Voorheen werd het vooral gebruikt door kunstenaars als fotografen, tekenaars en architecten om hun werk te presenteren. Via het beroepsonderwijs vind het tegenwoordig ook zijn weg naar het bedrijfsleven. Een portfolio geeft een beeld van wat je kunt, wat je gedaan hebt, zoals bewijzen van gevolgde opleidingen, cursussen, werkervaring, evaluatie en reflecties.

Positieve psychologie

Onderzoek naar emotioneel en sociaal welbevinden (of het ervaren van geluk) en de competenties die daaraan bijdragen. De positieve psychologie gaat niet alleen over positieve dingen. Het gaat vooral ook om veerkracht bij tegenslag. Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi waren de grondlegers van deze stroming.

Powernap

Een korte, lichte, verkwikkende slaap – ook wel dutje – van 15 tot 20 minuten

Prioriteit

Voorrang geven aan iets wat belangrijker is om te doen.

Projectie

Het ervaren van iets in een mens, geur, woord of object dat onbewust haakt aan iets in jezelf en een emotie oproept. Soms zijn dat hele heftige positieve (verliefd) of negatieve (woede), vaak onverklaarbare emoties. Iedereen projecteert en dat projectie mechanisme kan het contact met anderen lelijk in de weg zitten.

Provocatief coachen

Ontregelt en polariseert. Overdreven meebewegen, uitbundig en tegelijk confronteren maar altijd betrokken. Provocatief coachen vindt plaats op het snijvlak van contact, uitdaging en humor.

PSA

Psychosociale arbeidsbelasting, de meest voorkomende beroepsziekte van dit moment.

Pygmalion effect

Een begrip uit de psychologie, genoemd naar de Griekse beeldhouwer Ovidius die verliefd werd op een beeld dat hij had gemaakt. Hij wenste dat ze echt werd en zijn wens kwam uit.

Quinn, Robert

Managementgoeroe geeft in een model 4 perspectieven op management die bepalend zijn voor de organisatie-effectiviteit. Dit doet hij op twee assen flexibiliteit versus beheersing en intern versus extern. Het is te gebruiken om de effectieve waarden van een organisatie te beoordelen en om te onderzoeken welke rollen van managers concurrerend zijn met die waarden. het open systeem model het rationeel doel […]

Racketgevoel

Een bekende emotie die aangeleerd en aangemoedigd werd in de kinderjaren tijdens verschillende stressvolle situaties. Functioneel voor het kleine kind want de onbewuste manipulatie leverde erkenning op van opvoeders. Voor de volwassene ongepast omdat het niet helpt bij het oplossen van problemen. Een authentiek gevoel is wel een adequaat middel om een probleem in het hier-en-nu op te lossen. Racketgevoel is […]

Rapport maken

(spreek uit: rappor) de manier van communiceren zo afstemmen op de ander dat klank, toon en beweging overeenkomen.

Rationeel Effectieve Training

RET ook Rationeel Emotieve Therapie – niet de problemen maken het leven moeilijk, maar hoe we aankijken tegen problemen. De methode is ontwikkeld door Albert Ellis (1913-2007)

Re-integratie

Ook wel reïntegratie; terugkeren in het arbeidsproces bij de eigen of een andere werkgever na een onderbreking door ziekte of ontslag.

Reactief

Reageren op omstandigheden; afwachtend gedrag tegenovergesteld van proactief gedrag.

Recruiter

Werft personeel en doet de eerste selectie van de meest gekwalificeerde kandidaten. De recruiter houdt ontwikkelingen bij van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De externe recruiter is vaak gespecialiseerd in een bepaalde beroepsgroep. Bedrijven huren de functie in bij externe uitzend- of recruitmentbureaus. Zij informeren dan hun contactpersoon over de details van de functie, waarna de recruiter op zoek kan […]

Referentie

Verwijzing naar iemand, de referent, die bereid is iets te vertellen over jouw eerdere functioneren. Meestal een oud leidinggevende, studiebegeleider of speciale collega. Er kan naar gevraagd worden tijdens een sollicitatieprocedure, ook al bestaat er de nodige twijfel over de objectiviteit van de referent omdat deze uitgenodigd wordt door de sollicitant zelf.

Referral recruitment

Via het informele netwerk (medewerkers, sociale media) aan een baan komen.

Reflecteren

Reflecteren is terugkijken en bezinning. Systematisch achterhalen waarom je doet wat je doet en je bewust worden van je eigen handelen. Met als doel je handelen zo nodig aan te passen om het in de toekomst anders aan te kunnen pakken. Reflectie is een belangrijk instrument bij professionalisering. Zo wordt het veel toegepast bij coaching, intervisie of tijdens een opleidingen om het […]

Reptielenbrein

Het deel van onze hersenen (de amygdala) dat primair reageert op situaties waardoor we onder invloed van adrenaline impulsief willen vechten, vluchten of bevriezen.

Respect

Waardering of bewondering voor iemand hebben; waardering krijgen om iets dat je kunt of hebt gedaan.

Rimpel effect

Een indirect effect op de omgeving als gevolg van een gebeurtenis. De term komt uit het Engels het ripple effect en slaat letterlijk op de rimpelingen in het water die je ziet nadat je er een steen in gooit. Het begint klein en nauwelijks zichtbaar maar geleidelijk worden de kringen op het water steeds groter. In coaching komt het neer […]

Roos van Leary

Model waarmee relaties en interactie tussen mensen in kaart kan worden gebracht. Het basismodel is een verticale lijn (mate van dominantie: leidend – volgend) en een horizontale lijn (afstand of nabijheid van relatie: samen – tegen). Hieromheen staat een cirkel. De vier vakken die hierdoor ontstaan zijn gedeeld waardoor er acht gedragssecties ontstaan, samen de roos.

Schaamte

Pijnlijk gevoel over eigen handelen dat botst met eigen of algemene normen en waarden en we bij voorkeur verbergen.

Schulz von Thun

Schulz von Thun, een Duitse hoogleraar, onderscheidde vier manieren waarop wij met elkaar communiceren: de expressieve de zakelijke de relationele het appèl Elke zin die wij zeggen kunnen we op een van die vier manieren uitspreken. Maar de persoon tegen wie wij praten kan diezelfde zijn ook weer op een van die vier manieren verstaan. Je begrijpt dat dat onze […]

Script

Het levensplan dat een kind onbewust maakt in zijn vroegste jeugd op basis van indrukken van en ervaringen met zijn omgeving (ouders en andere personen met invloed). Het levensscript (een concept uit de TA) bestaat uit geboden, verboden. Het is een manier van “oorzaak en gevolg denken” dat je deels meekrijgt uit de cultuur waarin je bent opgegroeid en die het handelen van nu beïnvloeden. […]

Scriptbesluit

Overlevingsbesluit; als volwassene grijpen we – vooral in situaties met stress – vaak terug op strategieën die we als kind hebben ontwikkeld.

Self-fulfilling prophecy

Voorspelling die is gebaseerd op verkeerde aannames komt uit en dat is voor de voorspeller het bewijs dat zijn aannames klopten.

Senge, Peter, M.

Schrijver van De vijfde discipline, de kunst & praktijk van de lerende organisatie.

Serendipiteit

Toevallig bij elkaar komen. Ergens naar op zoek zijn en bij toeval iets anders, nuttig of waardevol, ontdekken. Dat zien en ook waarderen als een toevallige ontdekking. Serendipiteit doet een beroep op de creativiteit van de vinder. De Post-it’s en de penicilline zijn op die manier bij toeval ontdekt.

Situationeel leidinggeven

Afhankelijk van de bekwaamheid van de medewerker geeft de leidinggevende meer of minder sturend leiding. Er zijn vier niveaus van bekwaamheid en bereidheid (de taakvolwassenheid): instrueren = sturend stimuleren = coachend motiveren = steunend delegeren = overdragend De vier niveaus zijn ontwikkeld door Hersey en Blanchard.  

SMART

Acroniem voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden, toegepast bij het concreet maken van doelen. Tegenwoordig kom je ook SMARTIE tegen, waarbij de I voor Inspirerend en de E voor Energiek staat.

Sociale media

Verzamelnaam voor websites waar je (gratis) een account kunt aanmaken om informatie te delen in de vorm van tekst, beeld of geluid. De meest bekende zijn Wikipedia, Hyves, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Google+ en Pinterest om er maar een paar te noemen.

Solliciteren

Naar werk zoeken door middel van een presentatie (persoonlijk, schriftelijk of virtueel) van jezelf voor een bepaalde functie aan werkgevers.

Speedcoachen

Korte coachsessie van 15 tot 20 minuten, kenmerkend is de resultaatgerichtheid om van vraag tot inzicht te komen. Speedcoaching kan een laagdrempelige kennismaking met coaching zijn.

Spiegelen

Verbaal en non-verbaal aansluiten bij de gesprekspartner (door dezelfde woorden te gebruiken, op gelijke toonhoogte en snelheid te spreken en min of meer dezelfde houding aan te nemen) schept vertrouwen; het kan positief bijdragen aan de relatie, maar kan ook confronterend zijn.

Spiegelneuronen

Wat je anderen ziet doen, spiegelt zich automatisch in je brein- de neuronen reageren alsof jij het zelf doet. Dat kan leiden tot onbewuste na-aap reacties, je ziet iemand lachen en lacht automatisch terug, of iemand gaapt en als in een reflex betrap je zelf.

Spiritualiteit

Diep persoonlijk innerlijk ervaren verbinding en kracht. Oorspronkelijk werd het begrip vooral gekoppeld aan religie en geestelijk leven, sinds de 13e eeuw kreeg het een maatschappelijke en psychologische en later ook een mystieke betekenis.

Stad van Axen

Gebaseerd op de theorie van Leary, de rollen worden -eveneens in een cirkel- geïllustreerd met dieren zo staat de uil in de bovenpositie voor wijsheid en de schildpad in de onderpositie voor onmacht, de leeuw en de hond rechts voor resp. kracht en volgzaamheid; de steenbok en de havik links resp. voor weerstand en agressie.

Stapelbanen

Werken bij meer bedrijven tegelijk of bij dezelfde werkgever in verschillende functies. Om inkomsten te verhogen of om werkervaring op te doen. In Amerika al lang heel gebruikelijk.   

STARR

Acroniem voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie; deze vorm van vragen stellen op basis van ervaring wordt in sollicitatiegesprekken veel toegepast.

Storytelling

Gestructureerd vertellen van gebeurtenissen waarbij de verhalende elementen een emotie raken. Een verhaal blijft beter hangen dan een opsomming van losse feiten omdat linker en rechter hersenhelft samenwerken en het als een samenhangend geheel opslaan.

Strategie

Gerichte werkwijze om doel te bereiken.

Stress

Vorm van spanning die ontstaat door aanhoudende druk, soms van jaren. Signalen: minder plezier in het werk, snel geïrriteerd, thuis vaak met het werk bezig, moe, concentratieproblemen, moe, lichamelijke klachten, gevoel onbekwaam zijn. De positieve kant van stress is de signaalwaarde voor het individu en de directe omgeving. En als er meer mensen binnen een bedrijf stressverschijnselen vertonen ook voor […]

Strook

Een term uit de TA en afkomstig uit het Engels waar een stroke een aai of slag betekent. Het Nederlands kent geen woord dat de lading helemaal dekt. Het is nog ’t best te vertalen als erkenning. Een strook is elke vorm van erkenning (positief waarderend of negatief afwijzend, veroordelend) die mensen met elkaar kunnen uitwisselen. Er blijkt uit dat de een […]

Succes

Slagen van een bepaalde inzet. Het bereiken van een doel; een proces positief afronden.

Supervisie

Ondersteunt studenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en ervaren beroepsbeoefenaren bij het handhaven van hun professionele standaard

Symbiose

Een zodanige relatie tussen mensen waardoor zelfstandig, los van elkaar functioneren moeilijk is; een gezonde symbiotische relatie is een baby met de moeder.

Synchroniciteit

Toeval bestaat niet, zeggen we als twee of meer gebeurtenissen gelijktijdig gebeuren zonder dat daar direct een aanleiding voor is maar wel helemaal passen in het moment. Zo’n moment heeft vaak iets magisch. Net als de archetypen is het begrip synchroniciteit afkomstig van Carl Gustav Jung. Minder toevallig is het synchroon zwemmen. Die dames met een knijper op de neus die gelijktijdig […]

Synergie

Het resultaat van samenwerking levert meer op dan ieder op zich kan bereiken.

Systeemdenken

Door te kijken naar het geheel de relatie tussen de delen beter begrijpen. Het zien van diepere structuren tussen schijnbaar onafhankelijke delen of gebeurtenissen. Systeemdenken is tegenovergesteld aan oorzaak-en-gevolg denken.

Talent

Een natuurlijke aanleg.

Taylorisme

De mens is van nature lui, dat was zijn uitgangspunt, stelde Frederique Taylor. Hij vond dat mensen in fabrieken niet zo hard werkten als ze konden en dat kostte bedrijven geld. Hij bestudeerde productieprocessen en kwam tot de conclusie dat mensen duidelijke, afgebakende taken en controle nodig hebben om efficiënt en productief te zijn. Zijn gedachtegoed (1911) is tot ver in de […]

Technostress

Mentale of fysieke spanningen en klachten omdat mensen problemen ervaren in de omgang met nieuwe technologie.

Terugvalpreventie

Terugvallen in oude patronen of gedrag voorkomen na veranderingsproces.

Thomas en Kilman

Ontwikkelden een test over de manieren van omgaan met conflicten: competitief, samenwerken, compromis zoeken, vermijden, aanpassen.

Tijdmanagement

Timemanagement efficiënt omgaan met de beschikbare tijd.

Transactionele analyse

Afgekort TA is een theorie om patronen en onderliggende drijveren in communicatie te onderzoeken. Waarom doe je wat je doet en zeg je wat je zegt. TA is een effectief instrument bij coaching voor versterking van het zelfsturend vermogen. Eric Berne (1910-1970), psychiater, is grondlegger van de TA.

Transformatieproces

Een proces van verandering.

Transparant

Persoonlijk: zeggen wat je vindt, voelt en denkt.

Uitstelgedrag

Je tijd besteden aan andere, minder belangrijke dingen dan aan wat je echt moet of wilt doen.  

Vaardigheid

Een doelmatige handeling waar niet of nauwelijks bij hoeft te worden nagedacht.

Vacature

Een vacante (vrije) arbeidsplaats die beschikbaar is voor iemand binnen of buiten het bedrijf. Werkgevers zoeken naar geschikte sollicitanten voor de vacature op verschillende manieren. Voor het digitale tijdperk was dat vooral door een personeelsadvertentie te plaatsen in lokale of landelijke bladen en via uitzendbureaus. Tegenwoordig wordt vooral gebruik gemaakt van de eigen website, sociale media maar ook de eigen […]

Veranderen

Anders worden door te werken aan jezelf, aan je manier van denken, aan je gedrag en/of situatie; groeien door te leren.

Verantwoordelijkheid

Als je ergens verantwoordelijk voor bent, dan draag je de verantwoordelijkheid en wordt er van je verwacht die verantwoordelijkheid ook te nemen waarop je vervolgens kunt worden aangesproken.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Zich (al dan niet bewust) betrokken voelen bij of voor iets of iemand.

Verwachtingen

Zijn gebaseerd op de normen en waarden die mensen zich tijdens hun leven, onder invloed van opvoeding en omgeving, hebben gevormd.

Visie

Een realiseerbaar verlangen dat focus geeft.

Visualiseren

Verbeelden van een beeld in gedachten; bijvoorbeeld een herinnering oproepen met al je zintuigen, inclusief alle gevoelens en emoties.

Vitaliteit

Bruisen van energie; fit; lichamelijk, mentaal en emotioneel gezond.

Voice Dialogue

Hal en Sidra Stone legden de basis voor deze coachmethode waarbij je jezelf beter leert kennen en in contact komt met je innerlijke stemmen, de subpersonen. Elke stem heeft een eigen manier van denken, doen, voelen en waarnemen. Bijvoorbeeld een situatie dat je met jezelf in tweestrijd bent, aan de ene kant heb je ontzettend veel zin in een ijsje, maar een stemmetje […]

Vooringenomen

Klaar staan met een oordeel, niet kijken naar de feiten. Vooringenomenheid is het tegenovergestelde van objectief zijn.

VUCA-wereld

Wist jij dat we op het moment leven in een VUCA-wereld?  VUCA staat voor: Volatiel (vluchtig, snel veranderend en dynamisch) Uncertain (onzeker en onvoorspelbaar) Complex (ingewikkeld en verwarrend) Ambigu (vaag en onduidelijk) Die dynamische wereld vraagt van ons een proactieve houding. Om af te stemmen moeten we open staan voor nieuwe uitdagingen, kansen zien en pakken. En bij dat alles […]

Waarden

Wat voor iemand persoonlijk belangrijk is, wat hem motiveert en leidt in zijn leven en werk. Waarden zijn de moeite waard om na te streven, ze geven richting en zin aan het leven. Net als normen vormen we onze waarden al vroeg in ons leven, ze worden overgedragen door cultuur en de sociale context waarin we groot worden. Toch zijn […]

Waardering

Erkenning, gezien worden, een compliment.

Watzlawick, Paul

De psycholoog Paul Watzlawick deed onderzoek naar communicatie en kwam tot een aantal stellingen die nog altijd gezien worden als de basis van de communicatie. De meest bekende is wel: Het is niet mogelijk niet te communiceren Twee andere stellingen zijn: De relatie beïnvloedt altijd de communicatie. Onze eigen mening beïnvloedt de communicatie in wat we zeggen en maar ook wat we horen. […]

Weerstand

Een teken van negativiteit én van betrokkenheid. Het negeren van weerstand kan leiden tot cynisme en demotivatie.

Werkdruk

Structureel het werk niet binnen de daarvoor gestelde tijd afkrijgen. Werkbelasting en persoonlijke belastbaarheid zijn niet in balans.

Werken

Fysiek of geestelijk arbeid verrichten in ruil voor geld.

Werkstress

Een verzameling van lichamelijke, emotionele en gedragsmatige reacties als gevolg van overbelasting maar ook door agressie, geweld, pestgedrag en intimiderend (al dan niet seksueel getint) gedrag door werk. Meestal is het een ervaren van ernstige vermoeidheid en afnemende motivatie voor het werk. Werkstress kan leiden tot burn-out.

Wijsheid

Een vorm van bewust toegepaste intelligentie.

Wondervraag

Een wat vreemd overkomende vraag, vaak toegepast in coaching. Na een korte inleiding vraagt de coach waaraan je merkt dat de situatie is veranderd en het probleem opgelost. De schaalvraag gaat vaak vooraf aan de wondervraag. Dan is de vraag de ernst van de huidige situatie met een getal tussen 1 en 10 te beschrijven, en hetzelfde te doen voor […]

Zelfbeeld

De manier waarop iemand over zichzelf denkt en zichzelf ziet. Het zelfbeeld wordt in de kinderjaren gevormd onder invloed van wat ouders en anderen over je hebben gezegd, wat de maatschappij zegt over je man of vrouw zijn, je geloof, afkomst en opleiding en niet in de laatste plaats wat je van jezelf vindt.

Zelfbeheersing

Consequenties van handelingen overzien en er de verantwoordelijkheid voor nemen. Een gebrek aan zelfbeheersing, geen controle over impulsen.

Zelfbewustzijn

Begrijpen en weten wie je bent en hoe je reageert op de wereld om je heen.

Zelfcoaching

Coaching is gericht op realiseren van doelen. Daar heb je niet altijd een coach voor nodig. Je kunt ook jezelf coachen en bijvoorbeeld coachende gesprekken met jezelf voeren. Een voorbeeld daarvan zijn de oplossingsgerichte vragen bij Oplossingsgericht coachen. Zelfcoaching is een zelfsturend proces in de richting van het doel dat je wilt realiseren.

Zelfconfrontatiemethode

Deze in coaching toegepaste methode (afgekort ZKM) is een persoonlijkheidsonderzoek. Het persoonlijke levensverhaal is daarbij de ingang om te achterhalen welke opvattingen iemand over zichzelf heeft en hoe hij in verbinding staat met zichzelf en anderen. De methode is ontwikkeld door Hubert J.M. Hermans.

Zelfdiscipline

Te doen wat nodig is als dat nodig is of je er nu wel of geen zin hebt om het te doen.

Zelfkennis

Inzicht in eigen kwaliteiten – sterktes en zwakten – waarden, overtuigingen en ambities.

Zelfreflectie

Observeren van het eigen handelen met als doel meer inzicht krijgen in de drijfveren die het eigen denken, doen en voelen beïnvloeden. Om te achterhalen waarom je in een bepaalde situatie deed zoals je deed, is het nodig dat je eerlijk durft te zijn naar jezelf. Alleen dan kun je een soort actieplan maken om het een volgende keer anders […]

Zelfregie

Net als bij zelfsturing en zelfmanagement gaat het om de bereidheid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor continuïteit en duurzame inzetbaarheid op het werk.Van organisaties vraagt het lef om medewerkers de ruimte te geven te doen waar ze goed in zijn, duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen zijn een voorwaarde voor het welslagen.

Zelfsturing

Zelfmanagement – beslissen over je eigen koers en de manier waarop je vorm geeft aan het te bereiken doel, daarbij rekening houdend met je persoonlijke waarden, kwaliteiten en mogelijkheden.

Zelfvertrouwen

Gezond zelfvertrouwen is gebaseerd op zelf acceptatie, weten wat je waard bent op basis van je kennis, kunde en als persoon. Teveel zelfvertrouwen slaat door naar zelfoverschatting of narcisme; te weinig kan leiden tot onzekerheid, jezelf onzichtbaar maken en faalangst.

Zes Denkhoeden

De zes denkhoeden zijn ontwikkeld door Edward de Bono. Het is een constructieve methode om oplossingen voor problemen in een team te onderzoeken. De methode helpt om op een andere meer open manier naar problemen te kijken. De hoeden hebben een vaste kleur en rol: blauw = organiseren en beheersen wit = informatie verzamelen rood = gevoelens en intuïtie zwart […]

Zingeving

Doen wat waarde heeft; zoeken en geven van betekenis.

Zintuigen

Horen, zien, ruiken, proeven, voelen en kinesthetisch (ervaren) – per seconde ontvangt een mens 10.000 zintuigelijke indrukken.