Privacyverklaring

Privacyverklaring

de Twist / Coachy.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. Je hebt deze gegevens zelf aan verstrekt tijdens een gesprek, via onze websites, een email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het zijn dat we in het kader van een coachtraject je persoonsgegevens kregen via derden.

In deze privacyverklaring informeren we je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door de Twist / Coachy.nl (KvK 32087548)
Marrie Rietveld-Ernst, Simon Stevinweg 102, 1222 SV Hilversum, marrie@detwist.nl, telefoon 06 1088 9848.

Persoonsgegevens

de Twist / Coachy.nl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • benodigde communicatie gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, mailadres en telefoonnummers
 • nummer bankrekening van opdrachtgever
 • coach-gerelateerde informatie mbt cv, welzijn en gezondheid
 • informatie die betrekking heeft op de aard of verloop van de dienstverlening zoals verwachtingen, leerdoelen en gespreksverslagen
 • informatie voor de organisatie van onze dienstverlening
 • IP-adres en systeeminformatie

Doeleinden

de Twist / Coachy.nl verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van contact
 • om je goed te kunnen coachen en begeleiden tijdens het coachtraject
 • voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering
 • om het cliëntenbestand te beheren
 • om je te informeren over het aanbod in onze dienstverlening en wijzigingen
 • voor het nakomen van wettelijke verplichtingen

Waarop de verwerking is gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
De verbetering van onze diensten; bescherming van onze financiële belangen en beveiliging en beheer van onze systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken alleen informatie aan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening en alleen indien strikt noodzakelijk voor een goede organisatie en uitvoering daarvan.

Gevoelige persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Wij zullen je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.
Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met jou gebruik wordt gemaakt van Google Mail en Analytics of Analytics, LinkedIn, Facebook of Whatsapp. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Na beëindiging van het traject zullen je persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden; het kunnen aantonen van verrichte coachtrajecten voor hercertificering bij de beroepsvereniging NOBCO of zolang wetgeving dat voorschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen als versleutelde wachtwoorden via LastPass.

Profilering

Wij combineren de persoonsgegevens afkomstig uit de verschillende bronnen zoals de website en onze contacten etc. om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en apps, om gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kun je de cookieverklaring raadplegen.

Inzagerecht, recht op wijziging, verwijdering en overdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Je hebt het recht tot intrekken van je toestemming voor gegevensverwerking. Ook heb je het recht om overdracht van je persoonsgegevens.

Een verzoek om inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens kun je mailen naar marrie@detwist.nl. Na ontvangst van het verzoek reageren we zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken. Indien daarna onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, te corrigeren, af te schermen of te verwijderen. Binnen een maand na ontvangst van je verzoek om aanpassing of verwijdering, verwerken wij je verzoek.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

de Twist / Coachy.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens niet voldoende beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via marrie@detwist.nl of 06 1088 9848.

Wijzigingen privacyverklaring

de Twist / Coachy.nl ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG (GDPR in het Engels), blijft gelden.
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Elke nieuwe versie wordt op de website bekend gemaakt. Wij raden je aan om regelmatig de website te raadplegen op wijzigingen.

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je terecht bij marrie@detwist.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2019.

Coachy.nl krijgt affiliatiecommissie voor boekbesprekingen. Alleen de boeken die iets toevoegen worden besproken.