Privacyverklaring

Privacyverklaring de Twist / Coachy.nl

de Twist / Coachy.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. Je hebt deze gegevens zelf aan verstrekt tijdens een gesprek, via onze websites, email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het zijn dat we in het kader van een coachtraject je persoonsgegevens kregen via derden.
In deze privacyverklaring informeren we je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door de Twist / Coachy.nl (KvK 32087548)
Marrie Rietveld-Ernst
Simon Stevinweg 102, 1222 SV Hilversum
marrie@detwist.nl, telefoon 06 1088 9848

Persoonsgegevens

de Twist / Coachy.nl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • benodigde communicatie gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, mailadres en telefoonnummers
 • nummer bankrekening van opdrachtgever
 • coach-gerelateerde informatie mbt het cv, welzijn en gezondheid
 • informatie die betrekking heeft op de aard of verloop van de dienstverlening zoals verwachtingen, leerdoelen en gespreksverslagen
 • informatie voor de organisatie van onze dienstverlening

Doeleinden

de Twist / Coachy.nl verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het onderhouden van contact
 • om je goed te kunnen coachen en begeleiden tijdens het coachtraject
 • voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering
 • om het cliëntenbestand te beheren
 • om je te informeren over het aanbod in onze dienstverlening en wijzigingen
 • voor het nakomen van wettelijke verplichtingen

Waarop de verwerking is gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

de Twist / Coachy.nl verstrekken alleen informatie aan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening en alleen indien strikt noodzakelijk voor een goede organisatie en uitvoering daarvan.

Gevoelige persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, dus ook niet voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in de V.S. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met jou gebruik wordt gemaakt van Google Mail en Analytics, LinkedIn, Facebook of Whatsapp. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Na beëindiging van het traject zullen je persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het kunnen aantonen van verrichte coachtrajecten zolang wetgeving dat voorschrijft.

Beveiliging persoonsgegevens

de Twist / Coachy.nl neemt de beveiliging van je persoonlijke informatie serieus, derhalve worden ze niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen.

Inzagerecht, recht op wijziging, verwijdering en overdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Je hebt het recht tot intrekken van je toestemming voor gegevensverwerking. Ook heb je het recht om overdracht van je persoonsgegevens.

Een verzoek om inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens kun je mailen naar marrie@detwist.nl. Na ontvangst van het verzoek reageren we zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken. Indien onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, te corrigeren, af te schermen of te verwijderen. Binnen een maand na ontvangst van je verzoek om aanpassing of verwijdering, verwerken wij je verzoek.

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

de Twist / Coachy.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens niet voldoende beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via marrie@detwist.nl of 06 1088 9848.

Wijzigingen privacyverklaring

de Twist / Coachy.nl ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG (GDPR), blijft gelden.
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De laatste versie is altijd op de website te raadplegen.

Voor vragen over deze privacyverklaring kun je terecht bij marrie@detwist.nl

Affiliatie

Coachy.nl krijgt affiliatiecommissie voor boekbesprekingen. Alleen de boeken die iets toevoegen aan de thema op Coachy.nl krijgen hier aandacht.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 januari 2020.