Coachbegrippen

Identiteit

Bewustzijn van een zelfbeeld en een of meer kwaliteiten.

IJsberg

Metafoor voor het bewuste en zichtbare deel, het topje van de ijsberg en het onbewuste niet waarneembare deel, dat onder de waterspiegel ligt (het model komt van Fechner, experimenteel psycholoog).

Imposter verschijnsel

Het oplichters- of het bedriegerssyndroom. Het fenomeen dat je eigenlijk een bedrieger voelt, omdat je helemaal niet zo competent bent als anderen denken. De imposter heeft last van een innerlijke criticus; dat kleine interne stemmetje dat steeds maar zegt dat je tekort schiet. Dat je niet goed genoeg bent. Om niet door de mand te vallen loopt hij voortdurend op […]

Inclusie en inclusiviteit

Inclusie is en, en. Inclusie staat voor insluiten, gelijkwaardigheid, er actief bij betrekken en erbij horen. Op de piramide van Maslow is ergens bij horen een van onze belangrijkste sociale behoeften. Bij inclusie mag en kan iedereen anders zijn en meedoen. Het is het tegenovergestelde van uitsluiting of discriminatie op basis van op basis van uiterlijk, afkomst, geaardheid, sexe, geloof, leeftijd e.d. […]

Inferentieladder

De inferentieladder is een model dat helpt bij het analyseren van het eigen gedrag. Chris Argyris ontwikkelde het model en werkte verder uit met Peter Senge. De inferentieladder, in het Nederlands de ladder van gevolgtrekkingen, helpt bij het verduidelijken van de onbewuste gedachteprocessen die ons handelen sturen. Langs de sporten van de ladder is het mogelijk denkfouten als vooroordelen en […]

Initiatief nemen

Proactief zijn, niet wachten tot anderen in actie komen maar zelf aanpakken; verantwoordelijkheid nemen.

Inlevingsvermogen

Inlevingsvermogen is de kwaliteit van aanvoelen wat er in de ander omgaat. Begrijpen en rekening houden met wat zijn of haar belangen, behoeften en gedachten zijn.

Innerlijke criticus

De inwendige kritische stem die afhankelijk van de ontwikkeling als rem optreedt. Intern opgeslagen normen en waarden, twijfels en overtuigingen die je behoeden voor het zetten van onbezonnen stappen.

Integriteit

Eerlijk en betrouwbaar handelen overeenkomstig geldende normen en waarden. Het staat ook voor zorgvuldig en standvastig en niet toegeven aan verleidingen.

Interactie

Reageren op elkaar – gedrag dat op anderen is gericht. Interactie is wisselwerking van actie en reactie tussen mensen, dieren of dingen. Bij sociale interactie doelen we op het gedrag tussen mensen. Communicatie tussen twee of meer mensen is interactie, maar voetbal ook. Een interactiepatroon is een kenmerkende manier van wisselwerking tussen bepaalde personen of groepen. De Dramadriehoek is een mooi voorbeeld […]

Interdependentie

Wederzijdse onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding.

Interoceptie

Signalen van je lichaam opvangen, de biologische veranderingen bewust registreren. Op basis van je buikgevoel beslissingen nemen, hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Beurshandelaren met een hoge score op interoceptie bleken betere beslissingen te nemen dan hun collega’s. (Bron: Coachingskalender 2018)  

Intervisie

Instrument voor professionele en persoonlijke ontwikkeling met behulp van collegiale ondersteuning. De deelnemers aan het gestructureerde overleg zijn gelijkwaardige professionals. Verder lezen: Intervisiemethodieken  

Intimidatie

Angst bij iemand oproepen door met zinspeling op dreiging van (lichamelijk) geweld.

Intrapreneurship

Intern ondernemerschap, ondernemend gedrag dat mensen tonen binnen de grenzen van het bedrijf waar ze in dienst zijn.

Intrinsiek

Vanuit de persoon zelf. Intrinsieke motivatie bijvoorbeeld, dan doe je iets omdat je het graag doet en niet voor de waardering van anderen of om te ontkomen aan straf.

Introductie

Een nieuw product of nieuwe mensen voorstellen. Tijdens de introductiefase maken nieuwe medewerkers kennis met de organisatie en het reilen en zeilen ervan. Een gestructureerd introductieprogramma begint al na het tekenen van het contract. Het geeft een overzichtelijke plan voor de eerste weken. Met ruimte voor inwerken; kennismakingsgesprekken met de mensen in het bedrijf die er voor de functie toe […]

Introvert

Introvert is een persoonlijkheidstype. Introverte mensen zijn in tegenstelling tot extraverte mensen meer naar binnen gericht. Ze trekken zich graag terug, observeren graag, zijn bedachtzaam, ze houden meer van luisteren en reflectie dan van sociaal netwerken. Ongeveer 30% van de Nederlanders is introvert. Introversie heeft waar het aankomt op gevoeligheid voor geluid en prikkels overeenkomsten met hooggevoeligheid. De meeste mensen zijn […]

Intuïtie

Heel snel weten, zonder te kunnen verklaren waar het vandaan komt. Intuïtie is het ervaren van een samenhang van iets dat verborgen is onder het oppervlak. Onbewust neem je een situatie waar en weet je ineens wat je moet doen of wat de situatie vraagt. Luisteren naar je onderbuik.

Inzicht

Besef; begrijpen hoe iets in elkaar zit; binnen coaching is inzicht vooral een voorwaarde om te leren, pas als je begrijpt wat je doet en waarom je op een bepaalde manier reageert kun je leren je gedrag te veranderen.