Coachbegrippen

CACTUS model

CACTUS is een acroniem en staat voor cv attitude (houding) competenties test en feedback – de kandidaat laten weten hoe hij het er af heeft gebracht en hoe hij overkomt uitklaren – welke vragen leven nog bij de sollicitant scoren – achteraf met gesprekspartners als onderdelen apart wegen. Het gestructureerd (gespreks)model (bedacht door Wim Thielemans) maakt het proces van waarderen […]

Carrière

Carrière wordt vaak gebruikt als synoniem voor loopbaan. Toch zit er in het woord woord carrière meer een element van succes. Carrièreplanning is doelgericht werken aan een maatschappelijke positie met een opgaande lijn.

Check in

Aan het begin van een bijeenkomst (al dan niet online) pols de voorzitter met enkele gerichte vragen hoe de deelnemers er bij zitten. Hoe ze bijvoorbeeld de vorige bijeenkomst hebben ervaren. Het gaat er om dat de aanwezigen vrij hun gedachten, ideeën en gevoelens delen zonder daarover met elkaar in gesprek te gaan of te oordelen. Dat kan als iedereen […]

Cialdini, Robert

Hoogleraar psychologie en marketing, hij heeft 6 universele principes ontwikkeld over beïnvloeding en overtuigen: sociaal bewijs, anderen doen het ook sympathie, ik vind jou aardig autoriteit, deskundig wederkerigheid, sociaal krediet; voor wat hoort wat, je moet er iets voor terug doen  consistentie, doen wat je zegt schaarste, het is de laatste; nergens anders meer verkrijgbaar

Coachee

De persoon die afspraken met een coach maakt om zich tijdens een coachtraject door de coach te laten coachen.

Coachen

Doelgerichte begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, vergroten van zelfbewustzijn en eigen regelmogelijkheden. Onderzoeken wat je denkt, doet, drijft of tegenhoudt, verkregen inzichten omzetten in actie tot groei. Kenmerk: gelijkwaardigheid, vergroten zelfinzicht door reflectie en eigen verantwoordelijkheid van gecoachte.

Coaching on the job

Intensieve, persoonlijke begeleiding op de werkplek. Het biedt ondersteuning bij het bereiken van gewenst duurzaam resultaat.

Cognitief

Cognitief heeft betrekking op het denkproces; cognitieve vaardigheden is het vermogen te denken, kennis te verwerven, informatie te verwerken en herinneringen uit het geheugen op te halen.

Comfortzone

Vasthouden aan de ‘veilige’ en bekende zekerheid van de omstandigheden, ook al ben je er helemaal niet gelukkig.

Commitment

Een vrijwillige belofte waar je je aan verbindt om op enig moment het afgesproken gedrag te laten zien, omdat je je emotioneel en moreel betrokken voelt bij het afgesproken resultaat.

Communicatiemuur

Volgens Derveaux en Sadeleer (1993) zijn er 5 niveaus van verstoring in communicatie tussen mensen. Die verstoringen zijn vaak aanleiding tot misverstanden of conflicten. Die vijf niveaus samen worden de communicatiemuur genoemd: bedoeld > is niet gezegd (Je zegt het anders dan je bedoelt) gezegd > is niet gehoord gehoord > is niet begrepen begrepen > is niet akkoord akkoord […]

Communiceren

Communicatie is het zoeken naar verbinding door uitwisseling van informatie als gedachten en gevoelens. We communiceren door middel van gedrag, zoals praten, luisteren, zuchten, knikken, hummen, houding, gebaren, schrijven. Op die manier zenden en ontvangen we boodschappen. Met de uitwisseling reageren we op elkaar. 4 niveaus van communicatie Elke boodschap heeft een inhoudelijke en een relationele kant (Watzlawick). Wat wordt er […]

Compassie

Compassie is mededogen – meevoelen en meeleven in het lijden en plezier van anderen, zonder je mee te laten zuigen in de emoties. Zelfcompassie is acceptatie van jezelf met alles er op en er aan. Dus ook als je een fout maakt of niet helemaal tevreden bent over jezelf maar ook jezelf wat tijd gunnen om iets te leren of […]

Competentie

Het vermogen om taken die essentieel zijn voor een rol of functie uit te voeren. Een meer of minder ontwikkelbare bekwaamheid voor een taak die getoetst wordt op grond van kennis, vaardigheden en gedragskenmerken. Voorbeelden van competenties zijn: plannen en organiseren; delegeren; overtuigingskracht; sensitiviteit; luisteren; leidinggeven; schriftelijk communiceren; omgevingsbewustzijn; zelfontwikkeling; integriteit en nog heel veel meer.

Complementair

Aanvullend; in de TA is complementaire communicatie instemmend en elkaar ondersteunend

Compliment

Waardering voor iemand uitspreken of tonen met een schouderklopje, een blik of de duim opsteken. Een compliment gegeven wordt naar aanleiding van bepaald gedrag, kan het werken als stimulans. Sinds 2003 is 1 maart de Nationale Complimentendag

Conditionering

De klassieke vorm van conditionering is het oproepen van een reactie door een prikkel. Bekend is de kwijlende hond van Pavlov. Als de hond gevoerd werd begon hij te kwijlen. Pavlov ontdekte dat als hij eerst een geluidje liet horen als signaal dat de hond voer kreeg, de hond al begon te kwijlen bij het signaal. Vervolgens bleek dat de […]

Conflict

Ruzie of spanning tussen twee of meer personen; kenmerkend zijn geen begrip hebben voor gezichtspunten van de ander. Een conflict kan zich afspelen op het niveau van communicatie; belangen en behoeften; of op het niveau van overtuiging en identiteit. Om te komen tot een oplossing is het van belang dat gezocht wordt naar de overeenkomsten, waar is men het met […]

Conflictcoaching

Bemiddeling bij spanning of conflicten, met aandacht voor de sfeer, naar elkaar luisteren, bereidheid tot begrip én bewaken van ieders individuele verantwoordelijkheid.

Congruent

Wat je zegt, doet en voelt komt overeen met wat je laat zien. Als je iets serieus vertelt met een lachend gezicht is dat niet congruent. Met niet congruent gedrag breng je je omgeving in verwarring.

Containerbegrippen

Woorden die zo algemeen zijn dat iedereen daar een eigen invulling aan kan geven (vaagtaal). Voorbeelden van containerbegrippen zijn participatiesamenleving of zoals je in vacatures vaak ziet pro-actief, flexibel, gemotiveerd; allemaal woorden die zonder verdere invulling vaag, onduidelijk en misleidend zijn.

Contract

Een contract ligt aan de basis van een coachtraject. Het is een wederzijdse afspraak omtrent het doel, het leerproces en de werkwijze. Na afloop geeft het contract de mogelijkheid om te evalueren in hoeverre het omschreven doel is behaald.

Coping

De manier waarop je automatisch reageert op pijnlijke, bedreigende of stressvolle situaties. Iedereen heeft zijn eigen kenmerkende voorkeurgedrag. Het effect van het gedrag draagt meer of minder bij aan een positieve oplossing. Negatief copinggedrag komt neer op een van deze drie manieren van reageren: confronteren, vluchten of ontkennen. Een kenmerkend voorbeeld van negatief coping gedrag is het ontkennen van burn-out door […]

Covey, Stephen R.

Managementgoeroe (1932-2012) in effectief leiderschap, schreef de bestseller The 7 habits of highly effective people – een boek over het veranderen van zelfondermijnend gedrag. De 7 eigenschappen zijn: wees proactief (je bent verantwoordelijk voor je eigen leven) begin met het eind voor ogen begin bij het begin (zelfmanagement) denk in win/win (het wederzijds voordeel) eerst begrijpen om begrepen te worden […]

Creatiespiraalspiraal

Marinus Knoope ontwikkelde dit model. Uitgangspunt is dat mensen beschikken over die kwaliteiten die ze nodig hebben voor het realiseren van hun wensen. Hij beschrijft het proces in zijn boek De Creatiespiraal natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid.

Creativiteit

Het bedenken en uitwerken van originele ideeën, mogelijkheden, toepassingen en oplossingen van waarde. Creativiteit kan je in alles hebben, in denken en doen. Niet alleen in kunst en architectuur, maar ook in technologie, presentatie en ontwikkeling.

Crisis

Een crisis is een extreme situatie die om noodmaatregelen vraagt omdat het normale functioneren in de basis verstoord raakt. Een crisis haalt van alles overhoop en is vaak aanleiding voor chaos en paniek. De oorzaak van een crisis kan overal liggen. Het komt voor in de privésfeer maar ook op wereldniveau. Een conflict kan aanleiding zijn, maar ook terrorisme, een […]

Cultuur

Cultuur is een combinatie van normen, waarden, overtuigingen en gedrag. Cultuur ordent ons bestaan en geeft sturing aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Cultuur zit diep in ons. Als kind al maken we ons thuis, op straat en op school onbewuste aannames eigen die ons handelen ook als volwassene ons leven lang beïnvloeden. Cultuur is de onderstroom. Het is […]

CV

Curriculum Vitae betekent letterlijk loop van het leven. Het is een beknopte beschrijving van je lerende en werkende leven. Het is gebruikelijk om een cv te maken als je solliciteert naar een functie. De informatie in je cv pas je aan bij de inhoud van de vacature, zodat je aansluit bij de belangen van de werkgever. De inhoud van het cv […]