Coachbegrippen

CACTUS model

CACTUS is een acroniem en staat voor cv attitude (houding) competenties test en feedback – de kandidaat laten weten hoe hij het er af heeft gebracht en hoe hij overkomt uitklaren – welke vragen leven nog bij de sollicitant scoren – achteraf met gesprekspartners als onderdelen apart wegen. Het gestructureerd (gespreks)model (bedacht door Wim Thielemans) maakt het proces van waarderen […]

Cialdini, Robert

Hoogleraar psychologie en marketing, hij heeft 6 universele principes ontwikkeld over beïnvloeding en overtuigen: sociaal bewijs, anderen doen het ook sympathie, ik vind jou aardig autoriteit, deskundig wederkerigheid, iets terug moeten doen; sociaal krediet consistentie, doen wat je zegt schaarste, de laatste; niet overal verkrijgbaar

Coachee

De persoon die afspraken met een coach heeft gemaakt over een coachtraject om zich door de coach te laten coachen.

Coachen

Doelgerichte begeleiding bij persoonlijke en professionele ontwikkeling, vergroten van zelfbewustzijn en eigen regelmogelijkheden. Onderzoeken wat je denkt, doet, drijft of tegenhoudt, verkregen inzichten omzetten in actie tot groei. Kenmerk: gelijkwaardigheid, vergroten zelfinzicht door reflectie en eigen verantwoordelijkheid van gecoachte.

Coaching on the job

Intensieve, persoonlijke begeleiding op de werkplek. Het biedt ondersteuning bij het bereiken van gewenst duurzaam resultaat.

Cognitief

Heeft betrekking op het denkproces. Afgeleid van cognitieve gedragstherapieën worden de RET en nieuwere vormen als ACT en MBCT in coaching toegepast om te onderzoeken hoe gedrag (de automatische gedachten en de overtuigingen) tot stand komt.

Comfortzone

Vasthouden aan de ‘veilige’ en bekende zekerheid van de omstandigheden, ook al ben je er helemaal niet gelukkig.

Commitment

Een vrijwillige belofte waar je je aan verbindt om op enig moment het afgesproken gedrag te laten zien, omdat je je emotioneel en moreel betrokken voelt bij het afgesproken resultaat.

Communiceren

Door middel van gedrag (praten, luisteren, zuchten, knikken, hummen, houding en gebaren) communiceren we met elkaar. Communicatie is verbinding zoeken door uitwisseling van gedachten en gevoelens. Elke boodschap heeft een inhoudelijke en een relationele kant (Watzlawick). Wat wordt er gezegd en hoe wordt het gezegd. Wat betreft de feitelijke informatie. Hoe verwijst naar de relatie tussen de personen en komt tot […]

Compassie

Meevoelen / meeleven in het lijden en plezier van anderen. Zelfcompassie is acceptatie van jezelf met alles er op en er aan, dus ook als je een fout maakt of niet helemaal tevreden bent over jezelf.

Competentie

Het vermogen om taken die essentieel zijn voor een rol of functie uit te voeren; een meer of minder ontwikkelbare bekwaamheid voor een taak of functie die getoetst wordt op grond van kennis, vaardigheden en gedragskenmerken. Voorbeelden van competenties zijn: plannen en organiseren; delegeren; overtuigingskracht; sensitiviteit; luisteren; schriftelijk communiceren; omgevingsbewustzijn; zelfstandigheid; integriteit en nog heel veel meer.

Complementair

Aanvullend; in de TA is complementaire communicatie instemmend en elkaar ondersteunend

Compliment

Waardering voor iemand uitspreken of tonen met een schouderklopje, een blik of de duim opsteken. Een compliment gegeven wordt naar aanleiding van bepaald gedrag, kan het werken als stimulans. Sinds 2003 is 1 maart de Nationale Complimentendag

Conditionering

De klassieke vorm van conditionering is het oproepen van een reactie door een prikkel. Bekend is de kwijlende hond van Pavlov. Als de hond gevoerd werd begon hij te kwijlen. Pavlov ontdekte dat als hij eerst een geluidje liet horen als signaal dat de hond voer kreeg, de hond al begon te kwijlen bij het signaal. Vervolgens bleek dat de […]

Conflict

Ruzie of spanning tussen twee of meer personen; kenmerkend zijn geen begrip hebben voor gezichtspunten van de ander. Een conflict kan zich afspelen op het niveau van communicatie; belangen en behoeften; of op het niveau van overtuiging en identiteit. Om te komen tot een oplossing is het van belang dat gezocht wordt naar de overeenkomsten, waar is men het met […]

Conflictcoaching

Bemiddeling bij spanning of conflicten, met aandacht voor de sfeer, naar elkaar luisteren, bereidheid tot begrip én bewaken van ieders individuele verantwoordelijkheid.

Congruent

Wat je zegt en doet komt overeen met wat je gezicht laat zien. Als je iets serieus vertelt met een lachend gezicht is dat niet congruent en het brengt mensen in verwarring.

Containerbegrippen

Woorden die zo algemeen zijn dat iedereen daar een eigen invulling aan kan geven (vaagtaal). Voorbeelden van containerbegrippen zijn participatiesamenleving of zoals je in vacatures vaak ziet pro-actief, flexibel, gemotiveerd; allemaal woorden die zonder verdere invulling vaag, onduidelijk en misleidend zijn.

Coping

Hoe je reageert op en omgaat met pijnlijke bedreigende of stressvolle situaties en problemen. Iedereen heeft zijn of haar kenmerkende voorkeur voor het meer of minder actief oplossen van problemen. Het komt neer op confronteren, vluchten of ontkennen. Actief aanpakken en doelgericht te werk gaan om het probleem op te lossen is de gezonde manier. Kenmerkend coping gedrag bij burnout is […]

Covey, Stephen R.

Managementgoeroe (1932-2012) in effectief leiderschap, schreef de bestseller The 7 habits of highly effective people – een boek over het veranderen van zelfondermijnend gedrag. De 7 eigenschappen zijn: wees proactief (je bent verantwoordelijk voor je eigen leven) begin met het eind voor ogen begin bij het begin (zelfmanagement) denk in win/win (het wederzijds voordeel) eerst begrijpen om begrepen te worden […]

Creatiespiraalspiraal

Marinus Knoope ontwikkelde dit model. Uitgangspunt is dat mensen beschikken over die kwaliteiten die ze nodig hebben voor het realiseren van hun wensen. Hij beschrijft het proces in zijn boek De Creatiespiraal natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid.

Creativiteit

Het vermogen iets nieuws te bedenken of te maken of een oplossing voor een probleem te vinden

Cultuur

Een abstract, vaak ongrijpbaar aspect van een organisatie, ook wel de onderstroom genoemd. Het zijn de ongeschreven regels en ingesleten gedragspatronen.

CV

Curriculum Vitae, letterlijk loop van het leven – een beknopte beschrijving van je lerende en werkende leven met informatie die er toe doet voor de functie waarop je reageert met een sollicitatie.