Supervisie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie helpt studenten en beginnende beroepsbeoefenaren bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ervaren beroepsbeoefenaren handhaven met supervisie hun professionele standaard en frissen hun kennis op. Het verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren.

Wat is supervisie

Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om persoonlijke kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van een beroepsmethodiek en helpt bij het uitbouwen en actueel houden van de professionaliteit. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat.

Beroepsontwikkeling

Centraal staat de persoon van de supervisant met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling. Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. De supervisant formuleert zijn eigen leerdoelen. Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag. Zo worden grenzen van de persoon, de klant en de organisatie onderzocht.

Professionele begeleiding

Supervisie is systematisch, beroepsgericht leren dat altijd plaats vindt onder begeleiding van een professional, de supervisor. De begeleiding richt zich op de toepassing van methoden en ontwikkeling van professionaliteit van de supervisant.

De supervisor

De supervisor is een ervaren professional die verantwoordelijk is voor het scheppen van een open en krachtige leeromgeving. De supervisor bewaakt dat de supervisie gaat over het ervaringsgericht leren van het werk en dat de supervisant zich daarin zelf reguleert.

Reflectieverslag supervisie

Vanwege het reflectieve karakter op de eigen werksituatie en werkhouding, maakt het reflectieverslag een vast onderdeel uit van supervisie.

Ontstaansgeschiedenis

Supervisie is ontstaan in de zorg. Tijdens de vijftiger jaren ontstond er behoefte aan verbetering in het contact tussen therapeut en cliënt. Tegenwoordig is het een breed toegepast instrument bij agogische beroepsopleidingen en door mensen die werkzaam zijn als arts, maatschappelijk werker, politie en onderwijs.

Verschil supervisie, intervisie en coaching

  • Het verschil met coaching is dat coaching gericht is op een specifieke vraag.
  • Supervisie en intervisie zijn gericht op het systematische professionele en persoonlijke ontwikkeling. Bij supervisie met een accent op de ontwikkeling van het vermogen tot reflecteren op het eigen handelen in het werk.
  • Coaching is naast gedragsgericht, resultaatgericht.
  • Een coachtraject is kort, vaak maar enkele gesprekken. Supervisie en intervisie worden structureel en periodiek ingezet; supervisie frequenter dan intervisie.
  • Supervisie betreft de beroepsontwikkeling, coaching kan ingaan op een probleem op het werk maar ook privé. Zo kan een loopbaancoach begeleiden bij solliciteren en het vinden van passende vacatures en wordt een life-coach ingeschakeld bij problemen van meer persoonlijke aard.

Verschil supervisie en intervisie

  • Supervisie is individueel of in kleine groepjes van vier. Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit een vaste groep van zes tot acht personen.
  • Belangrijk verschil met supervisie is de hiërarchie. Bij supervisie heeft de supervisor de leiding, bij intervisie is er gelijkwaardigheid tussen de groepsleden. Bij een startende intervisiegroep is soms een begeleider aanwezig om de deelnemers bekend te maken met intervisiemethodieken.
  • Bij intervisie bespreken collega’s met elkaar knelpunten uit de eigen werksituatie.
  • Bij intervisie stellen de deelnemers elkaar vragen volgens een afgesproken intervisiemethodiek. De vragen leiden tot inzicht en verhogen het analytisch en probleemoplossend vermogen. Intervisie vraagt meer van de communicatieve vaardigheden van de deelnemers.
  • Naast coaching lijkt het bedrijfsleven steeds vaker de meerwaarde van intervisie te ontdekken.

LVSC voor geregistreerde supervisor

De LVSC is een landelijke beroepsvereniging voor coaches, supervisoren en organisatiebegeleiders. De LVSC beheert een beroepsregister van supervisoren en coaches. Na het volgen een erkende opleiding kan een supervisor zich daar laten registreren.

Begeleidingskunde

Supervisie en ook coaching zijn vormen van begeleiding. De vraag naar hoog opgeleide professionals voor het begeleiden en oplossen van ingewikkelde organisatie vraagstukken neemt nog altijd toe. Daarmee komen er ook meer aanbieders van opleidingen begeleidingskunde die gericht zijn op de meer complexe vraagstukken.