Supervisie

Supervisie is voor mensen die met mensen werken. Supervisie helpt studenten en beginnende beroepsbeoefenaren bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ervaren beroepsbeoefenaren handhaven met supervisie hun professionele standaard en frissen hun kennis op. Het verhoogt de effectiviteit van het persoonlijk functioneren. Systematisch toepassen van supervisie kan langdurige spanning op het werk voorkomen.

Wat is supervisie

Net als coaching is supervisie een krachtig instrument om kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek en helpt de professionaliteit uit te bouwen en actueel te houden. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat.

Beroepsontwikkeling

Centraal staat de persoon van de supervisant met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling. Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. De supervisant formuleert zijn eigen leerdoelen. Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag. Zo worden grenzen van de persoon, de klant en de organisatie onderzocht.

Professionele begeleiding

Supervisie is systematisch, beroepsgericht leren onder begeleiding van een professional, de supervisor. In de interactie met elkaar worden kennis, vaardigheden, waarden en normen overgedragen.

De supervisor

De supervisor is een ervaren professional die verantwoordelijk is voor het scheppen van een open en krachtige leeromgeving. De supervisor bewaakt dat de supervisie gaat over het ervaringsgericht leren van het werk en dat de supervisant zich daarin zelf reguleert.

Reflectieverslag supervisie

Vanwege het reflectieve karakter op de eigen werksituatie en werkhouding, maakt het reflectieverslag een vast onderdeel uit van supervisie.

Ontstaansgeschiedenis

In de jaren vijftig is vanuit de behoefte tot verbetering van het contact tussen therapeut en cliënt supervisie binnen de zorg ontstaan. Tegenwoordig is het een breed toegepast instrument bij agogische beroepsopleidingen en door mensen die werkzaam zijn als arts, maatschappelijk werker, politie, onderwijzer.

Verschil supervisie en coaching

  • Het verschil tussen supervisie en coaching is dat coaching gericht is op een specifieke vraag en supervisie expliciet gericht is op het systematisch ontwikkelen van ’t vermogen te reflecteren op het eigen handelen in het werk.
  • Coaching is naast gedrag sterk resultaat gericht. Een coachtraject is kort, vaak maar enkele gesprekken, terwijl supervisie een langer of zelfs aanhoudend proces is.
  • Supervisie betreft de beroepsontwikkeling, coaching kan ingaan op een probleem op het werk maar ook privé. Zo kan een coach begeleiden bij de loopbaancoach en helpen bij het vinden van passende vacatures en wordt een life coach ingeschakeld bij problemen van meer persoonlijke aard.

Verschil supervisie en intervisie

Bij intervisie bespreken collega’s met elkaar regelmatig en gestructureerd knelpunten uit de eigen werksituatie. Ook hier worden geen kant en klare oplossingen gegeven, maar volgens een afgesproken intervisiemethodiek vragen gesteld. De vragen leiden tot inzicht en verhogen het analytisch en probleemoplossend vermogen. Het grote verschil met supervisie zit in de hiërarchie. Bij supervisie heeft de supervisor de leiding, bij intervisie is er gelijkwaardigheid tussen de groepsleden. Intervisie vraagt wel communicatieve vaardigheden van de deelnemers. Naast coaching lijkt het bedrijfsleven steeds meer ook de meerwaarde van intervisie te ontdekken.

Opleiding supervisiekunde

Vaak zal de supervisor een opleiding tot geregistreerd supervisor gevolgd hebben waar ze zijn geschoold in . De methodische en didactische aspecten van de opleidingen richten zich op verdieping en verbreding van de benodigde competenties bij de leer begeleiding.

LVSC en ST!R

De LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) is een beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde en heeft sinds 2010 alle registraties onder gebracht bij een onafhankelijk stichting. De erkenning van supervisoren- of supervisiekunde opleidingen is handen van de ST!R, het keurmerk voor professionele supervisoren. De LVSC en ST!R hebben een competentieprofiel opgesteld waar een geregistreerd supervisor aan moet voldoen.

Begeleidingskunde

Supervisie en en ook coaching zijn vormen van begeleiding. De vraag naar hoog opgeleide professionals voor het begeleiden en oplossen van ingewikkelde organisatie vraagstukken neemt nog altijd toe. Daarmee komen er ook meer aanbieders van master opleidingen begeleidingskunde, die gericht zijn op de meer complexe vraagstukken.