SWOT analyse

Een analyse van de interne sterke & zwakke kanten en de externe kansen & bedreigingen. Meestal weergegeven in een kwadrant.

Oorspronkelijk werd de SWOT vooral bedrijfskundig toegepast om de sterktes en zwaktes van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen. Daarbij wordt interne situatie in kaart gebracht en wordt gekeken naar de markt en de omgeving. De kansen en sterktes vertegenwoordigen de positieve aspecten, de zwaktes en bedreigingen de negatieve. Op basis van de analyse kan een strategie worden bepaald.

Het model leent zich goed bij het ontwikkelen van een personal brand voor sollicitaties.

Het letterwoord SWOT komt uit het Engels en staat voor Strenghts, Weaknesses, Oportunities en Threats. Bij ons wordt de SWOT analyse ook wel de Sterkte-Zwakte-analyse genoemd.